Puheenvuoroni eduskunnassa tiistaina 19.6.2012:

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys HE 34/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2012 vp

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Suomi vietiin ainoana Pohjoismaana jo 90-luvulla yhteisvaluutta euron jäseneksi ilman avointa kansalaiskeskustelua. Maassamme ei myöskään järjestetty kansanäänestystä euroon liittymisestä toisin kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Euroa perusteltiin ensisijaisesti taloudellisilla syillä, vaikka merkittävää kansantaloudellista hyötyä ei ole Suomen eurojäsenyyden aikana pystytty osoittamaan. Suomen yksi johtavista talousasiantuntijoista Sixten Korkman on muun muassa todennut, että Emu-jäsenyys oli Suomelle poliittinen valinta. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ekonomisti Jukka Pirttilä taas on laskenut, että euromaiden kasvu on ollut hitaampaa kuin mitä se olisi ollut ilman euroa. Britannia, Ruotsi, Tanska ja Sveitsi ovat kehittyneet paremmin useilla eri kansantaloudellisilla mittareilla ilman euroa. Nämä kilpailukykyerot selittyvät pitkälti itsenäisellä rahapolitiikalla, joka on hyödyksi erityisesti vaikeissa talousoloissa.

Arvoisa puhemies! Talouskriisin varjolla Suomea ollaan ajamassa osaksi Euroopan liittovaltiota. Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso piti viime viikolla mahtipontisen puheen, jossa hän vaati täydellistä poliittista unionia eurovaluutan pelastamiseksi. Barroson mielestä EU-maiden olisi perustettava erityinen EU-lunastusrahasto pelastamaan oliivimaat vararikolta, ja EVM:n käyttö suoraan pankkien tukemiseksi olisi hänen mukaansa ensi sijassa mahdollistettava, vaikka se suoraan rikkoisi nyt eduskunnan käsittelyssä olevaa EVM-sopimusta. Kehityskulun lopuksi Barroso visioi täydellistä fiskaalipoliittista unionia, jossa veropolitiikka ja julkisten palveluiden mitoitus koordinoidaan Brysselistä käsin sekä Etelä-Euroopan maiden velat yhteisvastuullisesti vyörytetään Suomen kaltaisten vahvojen kansantalouksien maksettavaksi.

Mitä sitten tulee Euroopan vakausmekanismiin, niin kyseessähän on yli 700 miljardin euron pääomaa hallinnoiva osakeyhtiö. Suomen osuus tämän maksuautomaatin sisällöstä on yli 12 miljardia euroa. EVM:llä on laajat erioikeudet toimia koko EU:n alueella. Se on kaikkien lakien ja valvonnan yläpuolella oleva instituutio, jonka omaisuus, rahoitus ja varat nauttivat oikeudellista koskemattomuutta. EVM on vapautettu kaikista välittömistä veroista, ja sen henkilöstöstä on tehty verovapaudesta nauttiva rälssiluokka. Jos joku EVM:n henkilöstöstä syyllistyy laittomiin tekoihin, häntä ei voida asettaa syytteeseen, sillä yhtiön henkilökunnalla on syytesuoja. EVM:n varat ja omaisuus on suojattu takavarikoilta ja pakkolunastuksilta sekä vapautettu kaikista oikeudenkäynneistä.

Arvoisa herra puhemies! Suomen hallitus on valmis luovuttamaan päätösvallan yli 10 miljardin euron omaisuuden hallinnoinnista EVM:lle. Perussuomalaisten mielestä Suomi ei missään nimessä ole velvollinen toimimaan Etelä-Euroopan kehitysmaiden suurrahoittajana. EU-fanaatikkojen pyörittämän eurosirkuksen hintalappu tullaan sysäämään tuleville sukupolville, jolloin nämä joutuvat kantamaan oliivimaiden velkavuorta harteillaan hamaan tulevaisuuteen saakka. Kataisen hallituksen harjoittama europolitiikka tullaan täten näkemään historiankirjoissa yhtenä Suomen kansan mustimmista luvuista.

Arvoisa puhemies! Totean vielä loppuun, että kannatan edustaja Kettusen tekemää hylkäysehdotusta.

Katso puheenvuoro YouTubesta