Ohessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntalehdissä (viikolla 19)  julkaistu kolumnini:

Valinnan vapautta ja laatua julkiseen terveydenhuoltoon

Hallitus ja oppositio pääsivät maaliskuussa sopuun yhteisestä sosiaali- ja terveydenhuollon perusratkaisusta. On selvää, että sote-järjestelmämme kaipaa uudistusta. Nyt olisi tilaisuus rakentaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön pohjautuva malli, jossa sekä julkinen että yksityinen sektori tuottavat hyvinvointipalveluja.

Nykyinen palvelujen järjestämismalli suosii vanhoja ja suuria toimittajia, kun palveluntuottajan valinnassa innovatiivisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tärkeämmässä roolissa nähdään palvelun halpa hinta, yritysten olemassa oleva osaaminen, toimitusvarmuus, taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä aiemmat referenssit ja kokemukset. Tämän on myös katsottu osaltaan edistävän viime aikoina sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä voimistunutta yritystoiminnan keskittymistä. Uusia innovaatioita, toimintatapoja ja teknologioita sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole saatu otettua käyttöön, vaikka juuri ne ovat nuorten pk-yritysten vahvuuksia.

On arvioitu, että julkisten hankintayksikköjen käyttämät hankintamenettelyt eivät ole kehittäneet palvelujen laatua, tuottavuutta tai markkinoiden monipuolisuutta. Jatkossa olisi tärkeää parantaa entisestään tuottavuutta ja palvelujen vaikuttavuutta julkisrahoitteisessa palveluntuotannossa sekä mahdollistaa asiakkaan entistä laajempi valinnan vapaus suhteessa kaikkiin palveluntuottajiin. Tähän päästään lisäämällä julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä toimittajayhteistyötä sekä yksinkertaistamalla vuosikymmenien saatossa muodostunutta ja tarpeettomaksi käynyttä monirahoitteista terveydenhuoltojärjestelmää.

Kansalaisille uudistus näkyisi palvelujen laadun parantumisena, kustannustehokkuutena ja palvelujen parempana saatavuutena, kun palveluja ei suoritettaisi pelkästään virkatyönä. Yritystoimintaan kuuluva luovuus taas edistäisi asiakaslähtöisten innovaatioiden syntymistä. Yrittäjyyden lisääminen sote-palveluissa kasvattaisi palveluntarjoajien määrää ja johtaisi sitä kautta työpaikkojen määrän ja talouden kasvuun.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu