Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala jätti eduskunnassa 31.5.2012 lakialoitteen poikalasten uskonnollisin perustein suoritettavien ympärileikkausten kriminalisoimiseksi. Itse olen toinen aloitteen allekirjoittajista. Kaikille eduskuntaryhmille ja kansanedustajille yli puoluerajojen tarjottiin mahdollisuus allekirjoittaa kyseinen lakialoite, mutta tästä huolimatta siihen ei kertynyt nimiä kuin ainoastaan perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Harmiksemme saimme todeta myös vihreiden kääntäneen takkinsa asiassa, vaikka aiemmin he ovat olleet käsitykseni mukaan perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla. Yksikään vihreiden kansanedustajista ei siis allekirjoittanut lakialoitetta.

Poikalasten uskonnollisin perustein suoritettavien ympärileikkausten laillisuudesta on käyty keskustelua jo vuosien ajan. Islamisaation edetessä myös eri oikeusasteissa on jouduttu ottamaan kantaa tapauksiin, joissa pojille on ei-lääketieteellisin perustein suoritettu ympärileikkauksia. Suomen perustuslain (731/1999 ) 7 § takaa jokaiselle henkilölle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, mutta tästä huolimatta poikien uskonnolliset ympärileikkaukset ovat tällä hetkellä Suomessa laillisia.

Kuten lakialoitteen perusteluissa todetaan, ennakkotapauksena poikalasten ympärileikkausten laillisuudesta pidetään pahoinpitelysyytettä koskenutta tapausta KKO:2008:93, jossa oikeus katsoi, ettei muslimipojalle uskonnollisista syistä järjestetty ympärileikkaus ollut lainvastainen. KKO:n mielestä poikien ympärileikkauksen taustalla olleita uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä voidaan pitää sellaisina perusteina, jotka oikeuttivat syytteessä olleen henkilön menettelyn ”huolimatta siitä, että se lähtökohtaisesti täyttää pahoinpitelyn tai ainakin lievän pahoinpitelyn ulkoisen tunnusmerkistön”. Tämän lisäksi KKO arvioi lapsen vanhempien uskonnolliset intressit painavammaksi kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa suojatun henkilökohtaisen koskemattomuuden, vaikka totesikin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä, että ”suhteellisen vähäinenkin lääketieteellinen toimenpide voi merkitä perusoikeuksien loukkausta, jos se tehdään ilman asianmukaista suostumusta”.

Tyttö- ja poikalapset asetetaan Suomessa ympärileikkausten suhteen oikeudellisessa tarkastelussa eriarvoiseen asemaan. Tyttöjen ympärileikkaus nimittäin tulkitaan Suomen rikoslain (39/1889 ) 21 luvun 6 §:n mukaan törkeäksi pahoinpitelyksi, kuten myös KKO:2008:93 osoittaa.

On täysin käsittämätöntä, että Suomen oikeuslaitos ei lähde takaamaan poikalapsille perustuslaissa turvattua koskemattomuutta. Se hyväksyy poikiin kohdistuvat rituaalisilpomiset ja sivuuttaa koskemattomuuden vetoamalla vanhempien uskonnollisiin traditioihin tai normeihin. Perustuslain 11 § turvaa uskonnonvapauden, mutta vanhempien uskonnolliset oikeudet eivät missään nimessä saa mennä lapsen henkilökohtaisen vapauden, koskemattomuuden ja turvallisuuden edelle. Lakialoitteen perusteluissa tuodaan onnistuneesti esille myös se oleellinen asia, että alaikäisellä lapsella ei ole mahdollisuutta vajaavaltaisena toteuttaa tosiasiallisesti uskonnonvapauttaan, vaan ympärileikkaus järjestetään käytännössä aina vanhempien tahdosta.

Suomen Lääkäriliiton antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairauden hoitoa eikä terveyden edistämistä, eikä se kuulu suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään. Lisäksi lääkäriliitto toteaa lausunnossaan, ettei lääkäriä voida velvoittaa eettisistä syistä toteuttamaan uskonnollista rituaalia, jolla ei ole potilaalle terveydellistä hyötyä. Myös julkisia varoja on liiton mukaan kyseenalaista käyttää rahoittamaan erityisryhmien uskonnollisia käytäntöjä.

Rituaalisilpomisia suosivia uskonnonharjoittajia ei saa asettaa Suomessa erityissuojeluun, vaan heitä on kohdeltava tasavertaisesti kaikkien muiden kansalaisten kanssa. Lapsiin kohdistuville pahoinpitelyille, jotka tehdään uskonnon varjolla, on oltava selkeä nollatoleranssi. Sukupuolesta riippumatta lapseen kohdistuva ei-lääketieteellisistä syistä järjestetty ympärileikkaus tulee siis säätää Suomessa lainvastaiseksi. Yksilölle on taattava riittävän kypsän iän saavutettuaan aito valinnanvapaus ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä tai teettämättä jättämisestä oman vakaumuksensa perusteella.