Koko Suomea järkyttäneet ulkomaalaisten tekemät seksuaalirikokset Oulussa ja Itä-Helsingissä vaativat poliitikoilta toimenpiteitä. Vaalikautta on jäljellä enää kolme kuukautta, joten olen koonnut alle keskeisimpiä toimenpiteitä, joita nykyinen hallitus ennättää halutessaan toteuttaa ja joita seuraavan hallituksen on välttämätöntä vähintään tehdä.

Välittömästi tehtävät toimenpiteet ulkomaalaisten seksuaalirikosten torjumiseksi, jotka ennättää toteuttaa vielä tämän vaalikauden aikana:

– Kouluja ohjeistettava seuraavasti: monikulttuurisuuspropagandan syöttäminen lapsille ja nuorille on lopetettava kouluissa. Kulttuurieroista ja niihin sisältyvistä vaaroista on valistettava ja kerrottava avoimesti.

– Kaikki vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on karkotettava Suomesta. Tämä onnistuu jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.

– Kaikki ne kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, joiden kohdalla kansainvälisen suojelun kriteerit ovat rauenneet, mm. lähtömaan turvallisuusolojen parannuttua, on palautettava takaisin kotimaihinsa. Toimenpide kohdistettava erityisesti Suomeen huonosti kotoutuneisiin maahanmuuttajiin. Tämä onnistuu jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.

– Hallituksen saatettava voimaan perussuomalaisten toimesta aiemmin hallituksessa laadittu 80-kohtainen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma.

– Turvapaikanhakijoiden liikkumisoikeutta rajoitettava vastaanottokeskuksiin.

– Kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt ja maassa laittomasti olevat on otettava säilöön ja karkotettava Suomesta.

– Kiintiöpakolaisten vastaanotto pitää toistaiseksi keskeyttää Itävallan ja Tanskan lailla.

– Pedofilian torjuntaan on osoitettava lisää resursseja ja poliiseja.

– Seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden alarajoja on nostettava. Ylärajoja nostamalla ei tule haluttua vaikutusta, kun oikeusasteet tuomitsevat kuitenkin lähempänä alarajoja olevia rangaistuksia.

– Aikuisten turvapaikanhakijoiden vierailut päiväkodeissa ja kouluissa on lopetettava.

Alkavalla uudella vaalikaudella tehtävät toimenpiteet, jotka vähintään toteutettava ulkomaalaisten seksuaalirikosten torjumiseksi:

– Humanitaarinen maahanmuutto on saatava laskettua minimiin. Suomen maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava siten, että Suomi on vähiten houkuttelevin Pohjoismaa turvapaikanhakijoiden silmissä. Kaikki vetovoimatekijät on karsittava.

– Kaikkien ulkomaalaisten ja Suomen kansalaisten perheenyhdistämistä on kiristettävä. Kaikki EU:n perheenyhdistämisdirektiivin sallimat lisäehdot on otettava käyttöön, mm. asumisaika- ja asuntovaatimus sekä suomen kielen taidon osoittaminen ja 21-v. ikärajavaatimus yhdistettäville puolisoille.

– Kansainvälisestä suojelusta on tehtävä tilapäistä. Oleskeluluvat pitää myöntää niin lyhyinä kuin se kansainvälisten sopimusten mukaan on mahdollista; turvapaikat kolmeksi vuodeksi ja toissijainen suojelu vuodeksi kerrallaan. Suojelun tarve on aina lupaa uusittaessa arvioitava uudelleen.

– Itävallan, Tanskan ja Norjan esimerkkien mukaan Suomen ulkomaalaislakiin ja rajavartiolakiin on saatettava hätäpykälät, joiden nojalla poikkeuksellisen suuren turvapaikanhakijatulvan tapauksessa turvapaikkahakemuksia ei enää oteta rajalla vastaan, vaan ihmiset käännytetään rajalla takaisin.

– Maahanmuuttajien sosiaaliturvan tasoa on alennettava, koska nykyinen sosiaaliturvan taso toimii selkeänä vetovoimatekijänä.

– Kansalaisuuslakia täytyy muuttaa siten, että Suomen kansalaisuus voidaan peruuttaa sellaisilta ulkomaalaisilta henkilöiltä, jotka syyllistyvät vakaviin tai toistuviin rikoksiin.

– Maahanmuuttajien kotoutumisesta on tehtävä pakollista. Maahanmuuttajien on sanktioiden uhalla osoitettava riittävä kielitaito ja riittävät tiedot suomalaisesta yhteiskunnasta tietyn määräajan sisällä. Pysyvän oleskeluluvan ehtona on oltava riittävän suomen kielen taidon osoittaminen sekä suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja arvojen tuntemus. Taidot tulee mitata kokeella.