Arvoisat suomalaiset! Olen saanut vuoden 2008 kunnallisvaalien jälkeen paljon kyselyjä liittyen mahdolliseen ehdokkuuteeni vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Nyt voin viimein ilmoittaa kaikille asettuvani Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaaksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä. Ehdokkuuteni varmistui tänään lauantaina 10.4.2010 järjestetyssä Perussuomalaisten Oulun piirin kevätkokouksessa.

VAALITEEMANI 2011: SUOMALAINEN TULEVAISUUS

Tavoitteenani on turvata Suomen kansalaisille hyvinvoiva ja turvallinen kansallisvaltio myös tulevaisuudessa. Haluan säilyttää Suomen länsimaisena sivistysvaltiona, jossa kunnioitetaan edelleen länsimaisia vapaus- ja oikeusperiaatteita. Kannatan ajatusta itsenäisestä kansallisvaltiosta, jossa arvostetaan laajoja yksilönvapauksia ja vastuuta, sananvapautta, demokratiaa, alhaista verotusta, vapaata markkinataloutta sekä isänmaallisuutta. Lähden vaaleihin teemalla suomalainen tulevaisuus.

1. Maahanmuuttopolitiikkaa tiukennettava

Suomen nykyisen hallituksen ja eduskunnan harjoittama maahanmuuttopolitiikka on täysin epäonnistunutta. Muun muassa turvapaikanhakijoiden määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2007, ja lukuisia uusia vastaanottokeskuksia on jouduttu avaamaan eri puolille Suomea. Mielestäni hallitsematon maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat ongelma. Kaikissa niissä Länsi-Euroopan maissa, joissa on harjoitettu avoimien ovien maahanmuuttopolitiikkaa, on hallitsematon maahanmuutto ja monikulttuurisuus aiheuttanut paljon ongelmia: maahanmuuttajien syrjäytymistä vallitsevasta yhteiskunnasta, ghettoutumista, sosiaalisia ongelmia, kielitaidottomuutta, mellakoita, korkeampaa rikollisuus- ja työttömyysastetta kantaväestön määrään suhteutettuna, etnisten alaluokkien syntyä, muslimien radikalisoitumista, demografisia muutoksia ja näiden myötä suuria kasvavia kuluja vastaanottavalle yhteiskunnalle.

Mikä ratkaisuksi? Suomen tulisi valita tarkkaan ne ihmiset, joilla on ammattitaitoa, osaamista ja halua integroitua yhteiskuntaamme. Huonolaatuinen maahanmuutto ainoastaan heikentää Suomen huonoa huoltosuhdetta entisestään. Integroitumisen on aina lähdettävä maahanmuuttajasta itsestään, eikä siihen tule tuhlata suomalaisten veronmaksajien rahoja. Mielestäni Suomessa on luovuttava kokonaan humanitaarisesta maahanmuutosta, johon kuuluvat turvapaikanhaku ja pakolaisten vastaanotto. Suomessa verorahat tulee kohdentaa aina ensisijaisesti suomalaisten hyvinvointia tukevien peruspalveluiden järjestämiseen. Tällaisia palveluita ovat muun muassa laadukas terveyden- ja vanhustenhuolto, mielenterveyspalvelut, koulutus, lasten ja nuorten hyvinvointi jne.

Maahanmuuton pitää olla yhteiskunnalle tuottavaa. Työperäinen maahanmuutto on taloudellisen tilanteen tai tarpeen mukaan hyväksyttävää. Tällaisella maahanmuutolla saadaan tarvittaessa paikattua eri alojen työvoimapulaa, mikäli sellaisesta joskus kärsitään. Maahanmuuttajan on sitouduttava tekemään työnsä, kyettävä elättämään itsensä ja perheensä sekä maksettava veronsa. Halpatyövoiman maahantuontia ja yleisen palkkatason polkemista en hyväksy. Maahanmuuttajan on elettävä maassa maan tavalla. Hänen on opeteltava suomen kieli, noudatettava lainsäädäntöä, hyväksyttävä vallitseva länsimainen tapakulttuuri ja toimittava yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan.

Suomi maksaa EU-maista eniten tukea turvapaikanhakijoille. Suomessa valtion maksama tuki kattaa ruoan, hygienian, liikkumisen, vaatteet, puhelinkulut ja välttämättömän terveydenhuollon. Saksassa, Italiassa ja Iso-Britanniassa turvapaikanhakijoille ei anneta käteistä rahaa lainkaan, mutta he saavat valtiolta majoituksen lisäksi ilmaista ruokaa. Mikäli turvapaikanhausta ei luovuta kokonaan, turvapaikanhakijoille myönnetyt tuet on asetettava Suomessa samalle tasolle Saksan, Italian ja Iso-Britannian kanssa.

Suomi on EU:n auliimpia hyväksymään turvapaikanhakijoiden perheiden yhdistämiset ilman hakijan tai tulijan toimeentulovaatimuksia. Perheenyhdistämisen EU-direktiivi ei esitä pakolaisille toimeentulovaatimuksia. Suomi ei edellytä toimeentuloa myöskään henkilöiltä, joiden katsotaan tarvitsevan toissijaista ja humanitaarista suojelua. Suomi kustantaa ainoana EU-maana myös perheenjäsenten lennot pohjoiseen. Mielestäni maahanmuuttajien ja heidän perheenjäsentensä on tultava Suomessa toimeen itsenäisesti ilman yhteiskunnan tarjoamia sosiaalietuuksia.

Kiintiöpakolaisten vastaanotosta on luovuttava. Maailmassa on vain 16 valtiota, jotka ottavat vastaan kiintiöpakolaisia. Näistä kuusi on Euroopassa. Suomi on sitoutunut ottamaan vastaan YK:n kriteerit täyttäviä kiintiöpakolaisia 750 kpl vuodessa, mikä on väestömäärään suhteutettuna yksi maailman suurimmista. Suomi ostaa pakolaisten vastaanotolla itselleen ainoastaan hyvää omatuntoa. Pakolaiset tulee sijoittaa heidän lähtömaidensa lähialueille.

Rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava Suomesta. Maahanmuuttaja on karkotettava Suomesta välittömästi, kun hän ensimmäisen kerran syyllistyy rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta.

Tulevan hallituksen on selvitettävä ja annettava avoimesti kansalle tiedoksi, mitkä ovat nykyisen hallitsemattoman maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset suomalaisille veronmaksajille. Nykyinen hallitus ei ole vaatimuksista huolimatta lähtenyt asiaa selvittämään.

Suomen kansalaisuuslakia on muutettava niin, että Suomen kansalaiseksi voidaan hyväksyä maahanmuuttaja, joka täyttää muun muassa seuraavat vähimmäiskriteerit: hakija on täysi-ikäinen, hakijan oikea henkilöllisyys on tiedossa, hakija on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kuusi vuotta, hakijalla on suomen kielen yleisten kielitutkintojen keskitason suullinen ja kirjallinen osaaminen, hakija ei ole syyllistynyt rikoksiin, hakija pystyy turvaamaan itse oman toimeentulonsa, hakija sitoutuu kirjallisella sopimuksella noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä sekä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kehitysavusta on luovuttava kokonaan. Tällä hetkellä kehitysapuun menee valtion budjetista lähes miljardi euroa. Olemme 50 vuotta heittäneet rahaa kankkulan kaivoon. Tutkimusten mukaan suoran rahallisen avun antaminen lamauttaa kehitysmaiden oman yritteliäisyyden. Ratkaisut maailmanpolitiikan ja kehitysmaiden rakenteellisiin ongelmiin eivät löydy suomalaisten veronmaksajien kukkarosta. Kehitysavun lopettaminen toisi säästöjä valtion menoihin.

2. Vastustan EU:n liittovaltiokehitystä

EU:n tulee olla itsenäisten kansallisvaltioiden välinen yhteistyöelin, joka mahdollistaa muun muassa vapaan kaupankäynnin sekä turvaa maiden välisen rauhan unionissa. Tällä hetkellä 80-90 prosenttia Suomea koskevasta lainsäädännöstä päätetään Brysselissä. Mitä enemmän suomalaisille kuuluvaa päätäntävaltaa luovutetaan ylikansallisille tahoille, sitä kauempana päätöksenteko on suomalaisten käsistä. Mielestäni valtaa on palautettava EU:lta takaisin kansallisvaltioille. Lissabonin sopimuksen hyväksyminen oli väärä askel liittovaltion suuntaan. Lisäksi vastustan Turkin EU-jäsenyyttä. Turkki ei ole eurooppalainen oikeusvaltio, eikä siitä sellaista ole näillä näkymin kehittymässäkään.

3. Kansanäänestyksiä tärkeistä asioista

Kannatan suoraa demokratiaa edustuksellisen demokratian tueksi. Suomen kansalaiset on otettava mukaan päätöksentekoon antamalla heille mahdollisuus vaikuttaa päätettävänä oleviin asioihin suoraan äänestämällä. Suoran demokratian välineitä on kaksi: kansalaisaloite ja kansalaispäätös l. referendum. Kansalaisaloitteella tietty määrä ihmisiä voi tehdä oman ehdotuksensa, josta päätetään kansanäänestyksellä. Jos poliitikot ovat tekemässä kansan mielestä väärää päätöstä, kansalaispäätöksellä asia saadaan vedetyksi kansanäänestykseen. Myös valtion keskeiset virkamiehet tulee valita suoralla kansanäänestyksellä. Kansanäänestykset tulisi järjestää erilaisten vaalien yhteydessä.

4. Suomi virallisesti yksikieliseksi – valinnanvapautta kielten opiskeluun

Keinotekoisesti ylläpidetystä kaksikielisyydestä on luovuttava. Suomi on muutettava virallisesti yksikieliseksi valtioksi, jossa virallinen kieli on suomi. Samalla kouluissa tulee luopua pakkoruotsista, ja pakottamisen sijaan kielten opiskelussa on suosittava valinnanvapautta. Pakollinen ruotsin kielen opiskelu yläkoulusta aina korkeakouluihin asti heikentää suomalaisten yleistä kielitaitoa. Usean kielen samanaikainen oppiminen on joillekin vaikeaa, joten olisi parempi, että ne, joille ei ole suotu hyvää kielipäätä, voisivat keskittyä yleismaailmallisena kielenä toimivan englannin opiskeluun. Ruotsi on marginaalikieli Euroopan mittakaavassa. Tärkeämpiä kieliä Euroopassa ovat muun muassa saksa ja ranska. Suomen väestöstä äidinkieleltään suomenkielisiä on yli 90%, kun taas ruotsinkielisiä on vain noin 5%.

Vaalikampanja

Aloitan vaalikampanjani vaaliorganisaation rakentamisella ja käytännön vaalityön suunnittelulla. Vaalikampanjaani voi antaa rahallista tukea, kunhan saan rahankeräysluvan. Kaikki vaalikampanjaani liittyvät ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita, ja ne voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen yhteys(ät)olliimmonen.net

Olli Immonen
eduskuntavaaliehdokas (ps.)
Oulu
https://olliimmonen.net