Puheenvuoroni eduskunnassa torstaina 22.11.2012:

11) Laki Suomalaisuuden Liitto ry. -nimisestä järjestöstä Lähetekeskustelu

Lakialoite LA 78/2012 vp Juho Eerola /ps ym.:

Olli Immonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tuon tässä omassa puheenvuorossani esille osittain samoja asioita, joita tässä edelliset edustajat ovat puhuneet. Kuten edustaja Eerola toi omassa puheenvuorossaan esille, Suomalaisuuden Liitolla todella on pitkä ja kunniakas historia takanaan. Liitto on perustettu vuonna 1906, ja sen riveissä ovat aikojen saatossa vaikuttaneet useat suomalaiset suurmiehet. Näistä voidaan mainita muun muassa Johannes Linnankoski sekä presidentit J.K. Paasikivi ja Urho Kekkonen. Suomalaisuuden Liitto on puoluepoliittisen sitoutumattomuutensa vuoksi ollut aina avoin kaikille suomalaisille. Toimijoita on yhdistänyt yhteinen pyrkimys edistää Suomen kansan aineellista ja henkistä hyvinvointia. Liiton rooli onkin ollut merkittävä suomalaisuusaatteen edistäjänä ja sen ylläpitäjänä.

Arvoisa puhemies! Tällä hetkellä Suomessa Svenska Finlands folkting -niminen järjestö nauttii lainsäädännöllisestä erioikeudesta. Järjestön tehtävänä on lain mukaan edistää Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja toimia tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä ruotsin kielen aseman edistämiseksi. Lainsäädännössä myös velvoitetaan varaamaan valtion talousarviossa Folktingetille vuosittainen määräraha. Suomen nykyinen perustuslaki sanoo, että julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Tämä perustuslain edellyttämä kansalliskielten samanarvoisuus ei kuitenkaan toteudu nykyisin yhteiskunnassamme kaikilta osin. Lainsäädännöstämme nimittäin puuttuu kokonaan Folktingetiä vastaava suomenkielinen järjestö, jolta löytyisi samanlainen lainsäädännöllinen asema. Tästä johtuen onkin perusteltua esittää, että lakiin lisättäisiin myös suomenkielinen järjestö, joka edistäisi Suomen suomenkielisen väestön oikeuksia ja toimisi tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä suomen kielen aseman edistämiseksi. Parhaiten tämän roolin pystyisi täyttämään Suomalaisuuden Liitto ry.

Arvoisa herra puhemies! Suomi elää tänä päivänä kansainvälisessä maailmassa. Saamme kansainvälisyydestä paljon hyvää, mutta valitettavasti joudumme hyötyjen lisäksi kohtaamaan myös kyseisen ilmiön aiheuttamat ongelmat. Suomalainen kulttuuri tulisikin nähdä nykyistä vahvemmin kansakuntaamme yhdistävänä ja koossapitävänä voimana, jota on siksi syytä edistää ja vaalia. Yhtenäisenä kansana kestämme tulevaisuuden mukanaan tuomat yhteiskunnalliset haasteet huomattavasti paremmin. Siispä totean, että kannatan edustaja Eerolan tekemää lakialoitetta.