Puheeni eduskunnassa (11.1.2023) poikien rituaalisten ympärileikkausten kriminalisointia koskevan lakialoitteen käsittelyn yhteydessä:

Eduskunnan lakivaliokunta antoi syyskuussa 2020 mietinnössään tukensa kansalaisaloitteelle, jossa vaadittiin tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä erillislailla. Valiokunta myös edellytti, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin, jotta tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen säädetään rikosoikeudellisesti rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Päätöksessään valiokunta ehdotti, että silpomisen rangaistavuutta selkeytetään säätämällä rikoslakiin erityinen rangaistussäännös.

Kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä lakivaliokunta selvitti myös poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevaa oikeuskäytäntöä. Valiokunnan mielestä myös poikien osalta asiaan liittyi sääntelytarpeita, joita on selvitettävä ja arvioitava tarkemmin. Sääntelytarpeiden selvittäminen on tärkeää, sillä ei-lääketieteellisin perustein tehdyt ympärileikkaukset voidaan perustellusti katsoa poikiin kohdistuvaksi suunnitelmalliseksi väkivallaksi. 

Nykypäivän länsimaiseen arvokulttuuriin ei kuulu lasten vahingoittaminen. Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset ovat perus- ja ihmisoikeuskysymys, jonka hoitamisessa Suomella on vastuu.

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä. Vanhemmilla tai muilla lapsesta huolta pitävillä aikuisilla on aina ensisijainen vastuu lapsen kasvusta ja kehityksestä, ja lapsen edun on määrättävä heidän toimintaansa. Sopimuksen noudattamista valvovan YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan valtion tulee ryhtyä kaikkiin tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin, jotta lasten terveydelle vahingollisia tapoja kitketään. 

Tiettyihin uskontoihin ja kulttuureihin kuuluva rituaaliympärileikkaus loukkaa muun muassa oikeutta elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen, oikeutta vapauteen väkivallasta sekä oikeutta terveyteen ja elämään ilman syrjintää. Kansainvälisten sopimusten lisäksi juridisessa arvioinnissa on annettava erityistä painoarvoa Suomen perustuslain takaamalle oikeudelle ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä perustuslaissa ja uskonnonvapauslaissa taatulle uskonnonvapaudelle. Pienten poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kohdalla on otettava huomioon, että kyseessä ei ole lasten omaan tahtoon perustuva uskonnonvapaus vaan heidän vanhempiensa uskonnon harjoittaminen.

Ympärileikkauskysymyksen juridisessa arvioinnissa on tehtävä punnintaa erityisesti sen välillä, painotetaanko yhteiskunnassamme lasten vanhempien oikeutta ja vanhempien uskonnollista ja kulttuurista ympärileikkausperinnettä vaiko lääketieteen etiikasta ja perus- ja ihmisoikeuksista nousevaa yksilön, ja erityisesti lasten, oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen. Suomen tulee puolustaa lapsen etua. Samalla nousee esiin kysymys siitä, ovatko poikalapset maassamme yhdenvertaisessa asemassa ruumiillisen koskemattomuuden ja uskonnonvapauden suhteen muiden ihmisten kanssa. Nyt yhdenvertaisuus ei näytä selvästikään toteutuvan. 

Pojille tehtävät ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset ovat nykyisin laillisia huolimatta siitä, että tunnusmerkistöltään teko selvästi rikkoo Suomen perustuslakia ja rikoslakia sekä sotii kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Suomessa ei tule sallia tilannetta, jossa lasten perus- ja ihmisoikeudet voidaan ohittaa vieraiden uskontojen tai etnisten tapakulttuurien perusteella. Poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset on säädettävä rikoslaissa rangaistaviksi.

Puhe You Tubessa