Ohessa Forum24-lehdessä tänään (25.2.2013) julkaistu kolumnini. Lisäksi jätin eilen Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitän, että Oulussa otettaisiin käyttöön palvelualoiteoikeus määräaikaisena kokeiluna.

Palvelualoitteella tehokkuutta kuntien palvelutuotantoon

Suomessa eletään taloudellisesti heikkoja aikoja. Väestön ikääntyessä, palvelujen tarpeiden kasvaessa ja rahoituspohjan supistuessa palvelut on pystyttävä tuottamaan jatkossa nykyistä tehokkaammin.

Suurin osa Suomen julkisista palveluista tuotetaan kunnissa. Kunnilla on valta päättää palvelujen järjestämis- ja tuottamistavasta. Ne voidaan tehdä joko omana työnä, yhteistyöllä yksityisen tai toisen julkisen osapuolen kanssa tai osto­palveluilla. Kunnallisveron korotukset ja juustohöyläleikkaukset eivät enää riitä, vaan on löydettävä uudenlaisia, luovia keinoja saattaa palvelutuotanto kestävälle pohjalle.

Kuntien resurssit kuluvat pääasiassa peruspalvelujen tuotantoon ja viranomaistehtävien hoitoon, jolloin välttämätön kehitystoiminta voi jäädä kokonaan heitteille. Joskus myös jopa yksittäisen organisaation tai henkilön haluttomuus tehdä muutoksia voi jarruttaa kehitystä.

Kunnilla on nykyisin yksinoikeus arvioida toimintansa kustannustehokkuutta ja laatua. Koska kunnilla ei ole kuitenkaan velvoitetta toimia näin, kuntien palvelutuotannon tuloksellisuuteen ja laatueroihin olisikin hyvä saada näkemyksiä kunnan ulkopuolelta. Yksi sopiva lääke tähän voisi olla palveluhaaste, jota kutsutaan myös palvelualoiteoikeudeksi.

Tässä järjestelmässä esimerkiksi jokin yritys, järjestö tai toinen kunta tarkastelee kunnan toimintaa sivullisen silmin. Mahdollisen kilpailutuksen aloitteentekijänä on kunnan sijasta niin sanottu haastaja. Kun kunta saa palvelualoitteen, sen on otettava haaste vastaan ja käsiteltävä se. Kunnan on vertailtava oman palvelun hintaa ja laatua palveluhaasteeseen sekä päätettävä siitä, lähdetäänkö palvelu kilpailuttamaan. Jos palvelualoite hylätään, päätös on perusteltava avoimesti.

Palvelualoiteoikeutta vastaava järjestelmä on jo käytössä vapaaehtoiselta pohjalta noin 40 Ruotsin kunnassa, kuten esimerkiksi Tukholmassa ja Uppsalassa. Naapurimaassamme järjestelmä on tuonut muun muassa läpivalaisuun palvelutoimintoja, kuten liikunta, joita ei ole perinteisesti kilpailutettu.

Suomessa ei ole olemassa lainsäädännöllisiä esteitä palvelualoitteen vapaaehtoiselle käyttöönotolle kunnissa tai kuntayhtymissä. Järjestelmästä voitaisiinkin järjestää esimerkiksi muutaman vuoden mittainen kokeilu, jolloin hyödynnettäisiin Ruotsissa saatuja kokemuksia ja laadittaisiin palveluhaasteen toteuttamisesta suositusohjeet ja käytänteet kokeilukunnille.

Suomen talouden tasapainottaminen vaatii taloudellista kasvua. Palvelualoitteesta voisi olla apua palvelujen tuottavuuden ja laadun parantamisessa. Lisäksi sillä kannustettaisiin markkinoilla kehitettyjen uusien toimintamallien ja teknologioiden käyttöönottoa kunnissa sekä tuettaisiin pk-yritysten kasvua kuntien julkisilla hankintamarkkinoilla. Kuntien on nyt vain uskallettava uudistaa toimintaansa ja saatettava se vastaamaan hankalaa taloustilannetta.

Olli Immonen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu (ps.) Oulu