Forum24-lehdessä 1.10.2014 julkaistu kolumnini:

Omavaraista hajautettua energiantuotantoa

Suomen energiajärjestelmä on keskeinen osa yhteiskuntamme rakenteita. Energian merkitys kylmässä pohjolan maassamme on kasvanut koko 1900-luvun sen lisääntyneen käytön myötä. Myös ympäristömyönteisyyden merkitys on kasvanut. Samalla maassamme on pyritty huolehtimaan energiaratkaisujen taloudellisuudesta, riittävästä omavaraisuusasteesta ja monipuolisuudesta.

Uusiutuvan, hajautetusti tuotetun energian omavaraisuusastetta tulisi kuitenkin pyrkiä nostamaan entisestään. Keskeisiä syitä tälle ovat muun muassa huoltovarmuuden turvaaminen kriisitilanteissa sekä maaseudun elävöittäminen: hajatuotanto on parasta aluepolitiikkaa. Lisäksi energian, erityisesti öljyn, tuonti ulkomailta rasittaa Suomen kauppatasetta. Maamme tulee aktiivisesti pyrkiä energian tuontiriippuvuuden vähentämiseen.

Esimerkkinä voidaan mainita Suomen liikenteen energiantarve, joka olisi helposti tyydytettävissä kotimaisella uusiutuvalla energialla. Esteet uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotolle eivät ole teknisiä, luonnontieteellisiä eivätkä taloudellisia vaan lähinnä liiasta hallinnollisesta byrokratiasta ja energiakartellista johtuvia.

Suomen paperiteollisuus tulee väistämättä siirtymään tropiikin tuottoisempien plantaasien ääreen. Tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia luoda uutta työtä ja yrittäjyyttä hyödyntämällä vapautuvia raaka-aineita erilaisiin energiajalosteisiin kuten liikennepolttoaineisiin.

Uusiutuvan energian pientuotantoa tulee edesauttaa muun muassa velvoittamalla verkkoyhtiöt ratkaisemaan pientuottajan verkkoon liittymisen ongelmat, luomalla yksinkertaiset liittymistä ja verotusta koskevat menettelyt sekä selvittämällä nettolaskutusmenettelyyn liittyvät juridiset kysymykset ja optimointiongelmat.

Suomessa on myös edistettävä älykkäitä sähköjärjestelmiä ja niiden kaupallistamista. Infrastruktuurin ja palveluiden automatisoituminen avaa älymittarointiin liittyvälle osaamiselle monipuolisia sovellutusmahdollisuuksia.

Suomen tulee panostaa bioenergiaan ja -materiaaleihin, älykkäisiin energiaverkkoihin, älyliikenteeseen sekä jätehuoltoon. Tärkeässä roolissa ovat erilaiset pilotit, kokeilut, demonstraatiot, referenssilaitokset, standardit sekä uudet rahoitusinstrumentit ja toimintamallit.

 

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu