Kuten olemme voineet Suomessa havaita, maamme hallituksen uljaat puheet turhan byrokratian karsimisesta ovat jääneet tähän asti pitkälti puheen tasolle. Suomessa olisi jo korkea aika päästä eroon kansalaisia kiusaavasta byrokratiasta ja turhista lupaprosesseista yhteiskunnan eri osa-alueilla. Hallitukselta vaaditaan nyt tekoja tyhjien puheiden sijaan. Jätin tänään hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen metsästysseuroja koskevan turhan byrokratian karsimisesta:

Metsästystapahtumasta tiedottavia kylttejä koskevasta sääntelystä

Maantielaki säätelee maantien käyttäjille osoitettua tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua. Kyseisen lain 52§ mukaan mainos tai ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Tienvarteen sijoitettavasta mainoksesta tai ilmoituksesta on ilmoitettava tienpitoviranomaiselle, joskin ilmoittelumenettelystä voidaan poiketa, kun kyse on kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Tienpitoviranomaiselle ilmoittaminen on maksullista silloin, kun ilmoituksen perusteella annetaan päätös niissä tapauksissa, joissa viranomainen katsoo, ettei mainos tai ilmoitus ei täytä maantielain 52§ ensimmäisessä momentissa säädettyjä vaatimuksia (” –laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön”).

Syksyisin hirvenmetsästyksen alkaessa metsästysseurat mielellään ilmoittavat käynnissä olevasta metsästyksestä teiden varsilla erilaisin kyltein, jotta autoilijat ja muut tiellä liikkujat osaavat varautua mahdollisesti tiellä liikkuviin ihmisiin, metsästyskoiriin ja hirviin, jotka metsästyksestä johtuen liikkuvat normaalia aktiivisemmin. Kyltit laitetaan teiden varsille ennen metsästystapahtumaa, joka yleensä kohdistuu viikonloppuihin, ja ne kerätään pois tapahtuman päätyttyä. Kylttien asettamisessa noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia, jotta ne eivät häiritse tiellä liikkujia tai aiheuta vaaratilanteita.

Viranomaisen eräälle metsästysseuralle antamasta lupapäätöksestä käy kuitenkin ilmi, että viranomainen tulkitsee metsästyksestä ilmoittavan kyltin osalta lakia siten, että kylttien laittajan on hankittava niille maksullinen lupa vuosittain. Tällöin yhteiskuntaa hyödyttävästä tiedottamisesta rangaistaan metsästysseuroja sillä, että ilmoitusmenettelyn tai siitä poikkeamisen sijaan määrätään seuralle ylimääräisiä kuluja, mitä jo pelkästään kyltit aiheuttavat. Kylttien asettaminen kun perustuu yksinomaan vapaaehtoisuuteen. Lisäksi viranomaisen mukaan tienvarsille hankittavat kyltit voi laittaa ja ottaa pois ainoastaan aluehoitourakoitsija tai sellainen urakoitsija/henkilö, jolla on vähintään Tieturva 1 -kortti. Tällaisen vaatimuksen asettaminen kelle tahansa, saati vapaaehtoisuuteen perustuvalle yhdistykselle, on silkkaa kiusantekoa viranomaisilta.

Tällaiset lupapäätökset ja -ehdot johtavat siihen, että metsästysseurat joko jättävät kyltit tai luvat kylteille hankkimatta. Kylttien asettamista tai niiden lupia ei tiettävästi kukaan käytännössä kuitenkaan valvo, joten olisi suotavaa miettiä, onko tällainen sääntely mitään muuta, kuin kansalaisia kiusaavaa turhaa byrokratiaa. Olisi kohtuullista, että metsästysseurat saisivat varoittaa metsästystapahtumasta muita tiellä liikkujia, sillä se on kaikkien osapuolten yhteinen etu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta turha sääntely poistetaan tällaisia yleishyödyllisiä tienvarsikylttejä koskien,
ja millä muulla tavoin hallitus aikoo toteuttaa kansalaisia kiusaavan turhan byrokratian purkamista?

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017
Olli Immonen /ps.