Rantalakeudessa 3.3.2020 julkaistu kolumnini:

Tukien väheneminen heikentää maaseudun elinvoimaa

Eu­roo­pan uni­o­nis­sa käy­dään bud­jet­ti­neu­vot­te­lu­ja. Täl­lä het­kel­lä näyt­tää sil­tä, et­tä Suo­mi on me­net­tä­mäs­sä noin 310 mil­joo­nan eu­ron maa­ta­lous­tu­et EU:n tu­le­vas­sa mo­ni­vuo­ti­ses­sa ra­hoi­tus­ke­hyk­ses­sä. Tä­män mit­ta­luo­kan maa­ta­lous­tu­kien pie­ne­ne­mi­nen hei­ken­täi­si suu­res­ti maa­seu­dun elin­voi­maa. Ky­sy­myk­ses­sä on koko suo­ma­lai­sen maa­seu­dun sel­viy­ty­mi­nen sekä vil­je­li­jöi­den toi­meen­tu­lo.

EU on aja­nut jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti alas maa­seu­tum­me elin­voi­mai­suut­ta jo vuo­sien ajan. Osa­syyl­li­se­nä tä­hän on myös maam­me is­tu­va hal­li­tus, joka ei ole hoi­ta­nut maam­me edun­val­von­taa EU:ssa riit­tä­väl­lä päät­tä­väi­syy­del­lä.

Suo­men kan­sal­li­sen edun on ol­ta­va ai­na po­li­tii­kan teon läh­tö­koh­ta­na. Suo­ma­lais­ta maa­seu­tua ja työ­te­li­äs­tä maa­seu­tu­y­rit­tä­jyyt­tä on puo­lus­tet­ta­va, ja vil­je­li­jöi­den am­mat­ti­tai­dol­le on an­net­ta­va sil­le kuu­lu­va ar­vos­tus. Vil­je­li­jöi­den riit­tä­vä tu­lo­ta­so on tur­vat­ta­va lii­tän­näi­se­lin­kei­not huo­mi­oi­den. Lii­tän­näi­se­lin­kei­no­jen hyö­dyn­tä­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta maa­seu­tu pys­ty­tään pi­tä­mään elä­vä­nä ja maa­ta­lout­ta ky­e­tään har­joit­ta­maan koko maas­sa.

Vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä maa­ta­lous­sek­to­ril­la ja koko maa­seu­dul­la on kes­ki­tyt­ty ti­la­ko­ko­jen suu­ren­ta­mi­seen vil­je­li­jän kus­tan­nuk­sel­la. Tämä on seu­raus­ta EU:n har­joit­ta­mas­ta yh­tei­ses­tä maa­ta­lous­po­li­tii­kas­ta.

Tu­kien voi­mak­kaan ale­ne­mi­sen myö­tä pien­ti­lo­jen maat täy­tyy pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa myy­dä hal­val­la iso­ja in­ves­toin­ti­tu­kia saa­vil­le suur­ti­loil­le li­sä­maik­si, jos­ta seu­raa maa­seu­dun au­ti­oi­tu­mi­nen. Täl­lai­nen maa­seu­dun au­ti­oi­tu­mis­lin­ja on py­säy­tet­tä­vä ja tu­et­ta­va suo­ma­lai­sia pien­vil­je­li­jöi­tä myös ra­hal­li­ses­ti. Tu­kea voi­tai­siin mak­saa sel­lai­sil­le pien­ti­lal­li­sil­le, joi­den ti­la­ko­ko on mak­si­mis­saan 5-25 heh­taa­ria.

Kan­sal­li­siin tu­kiin on saa­ta­va li­sä­pa­nos­tus­ta. Vil­je­li­jöil­le on tar­jol­la ny­kyis­tä pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det hoi­taa yhä ak­tii­vi­sem­min met­si­ään ja si­ten taa­ta met­sä­te­ol­li­suu­del­le puun­saan­ti myös jat­kos­sa. Tämä ta­pah­tuu par­hai­ten li­sä­pa­nos­tuk­sin kes­tä­vän puun­tuo­tan­non tuen tur­vaa­mi­seen Ke­me­ra-oh­jel­man kaut­ta.

Hak­kuu­mää­ris­tä kiis­te­lys­sä on pi­det­tä­vä jär­ki pääs­sä. Esi­mer­kik­si sel­lun ky­syn­tä ei vä­he­ne glo­baa­lis­ti, jos Suo­mes­sa ha­ka­taan vä­hem­män met­sää. Sil­loin puut ha­ka­taan jos­ta­kin muu­al­ta, ei­kä ti­lal­le vält­tä­mät­tä is­tu­te­ta uut­ta met­sää.

Lo­mi­tus­jär­jes­tel­mää on uu­dis­tet­tu yrit­tä­jä­läh­töi­ses­ti jo vii­me vaa­li­kau­del­la, jol­loin lo­mi­tus­jär­jes­tel­mään teh­tiin ra­hal­li­sia leik­kauk­sia. Lo­mi­tus­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä tu­lee vah­vis­taa edel­leen pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Ke­hit­tä­mis­toi­mien mää­rä­ai­ko­jen tu­lee ol­la riit­tä­vän pit­kiä, jot­ta toi­mi­jat pys­ty­vät re­a­goi­maan mah­dol­li­siin muu­tok­siin pa­rem­min. Ra­hoi­tus­ta tu­lee li­sä­tä, ja lo­mi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen on saa­ta­va kun­toon, jot­ta maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien jak­sa­mi­nen ky­e­tään tur­vaa­maan.

Suo­men hal­li­tus ei ole on­nis­tu­nut maa­seu­dul­la elä­vien suo­ma­lais­ten edun­val­von­nas­sa ei­kä pys­ty­nyt edis­tä­mään maa­seu­dul­le tär­kei­tä ta­voit­tei­ta. EU:n mo­ni­vuo­ti­sen ra­hoi­tus­ke­hyk­sen ai­ka­na tär­keim­mis­sä maa­ta­lou­den tu­ki­ra­hois­sa hal­li­tus on kom­pas­tu­nut omiin jal­koi­hin­sa te­ke­mäl­lä vää­riä komp­ro­mis­se­ja. Sen neu­vot­te­lust­ra­te­gia on ol­lut epä­on­nis­tu­nut.

Maa­ta­lous­tuis­ta lei­ka­taan sa­maan ai­kaan, kun eri­lai­sia vil­je­li­jöi­tä kos­ke­via vel­voit­tei­ta li­sä­tään il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan ni­mis­sä. Yh­tä­lö on mah­do­ton. Lin­jan on muu­tut­ta­va. Maa­seu­dun suo­ma­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa maa­seu­tu­po­li­tiik­kaa ja pa­rem­paa edun­val­von­taa.

 

Ol­li Im­mo­nen
kansanedustaja (ps.)
Ou­lu