Perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen hallituksen esittämään vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioon. Perussuomalaisten vastalauseessa vaaditaan lisäpanostuksia muun muassa seuraaviin kohteisiin:

1) Koulutus ja osaaminen

Kansantaloutta vahvistavaan ja vakiinnuttavaan osaamiseen sekä tutkimukseen, kehitystoimintaan ja innovaatioiden edistämiseen tarkoitettua panostusta tulee lisätä. Hallitus esittää lisätalousarviossa 60 miljoonaa euroa, mikä ei riitä perussuomalaisille. Vaadimme lisäpanostuksia koko koulutussektorilla, mutta erityisesti ammatilliseen koulutukseen sekä korkeakoulusektorilla tutkimukseen. Tätä panostusta tarvitaan osaavan työvoiman tarjonnan takaamiseksi elinkeinoelämän tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Perussuomalaiset esittää 2 000 000 euron lisäpanostusta vapaan sivistystyön digitaalisten oppimissisältöjen kehittämiseen sekä 10 000 000 euroa ammatilliseen koulutukseen digitaalisten oppimissisältöjen luomiseksi ja opiskelijoiden opintoedellytysten parantamiseen. Lisäksi perussuomalaisten esittää 10 000 000 euroa Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoihin laskentatehon hankkimiseksi yliopistojen ja tutkijoiden tutkimuskäyttöön.

2) Turvallisuus

Perussuomalaiset haluaa panostaa enemmän kansalaisten turvallisuuteen ja varmistaa poliisille riittävän resursoinnin. Terrorismin kohonnut uhka on otettava huomioon. Perussuomalaiset katsoo, että turvapaikanhakijakriisin seurauksena yhteiskuntarauha on uhattuna. Perussuomaalaiset esittää 4 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin käytettäväksi sekä poliisimiesten palkkaamiseen että poliisin kalustohankintoihin ja 1 000 000 euroa suojelupoliisin toimintamenoihin terrorismin torjuntaan sekä yhteistyöhön kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

3) Asuminen

Nyt tarvitaan toimia asumisen kustannusten alentamiseksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jo aiemmin laatinut asumiskustannusten halpuuttamiseksi laajan ohjelman, jonka keskeisinä osina ovat sähkön siirtohintojen alentaminen ja asumiseen kohdistuvan verotuksen keventäminen. Tästä hyötyvät eniten ne pienituloiset, joiden tuloista suuri osa kuluu asumiseen. Asumisen halpuutus edistäisi myös työvoiman liikkuvuutta ja vähentäisi tarvetta asumistukimenoihin.

4) Liikenne

Parlamentaarinen liikenneverkkotyöryhmä totesi kuluvan vuoden alussa vakavan vajauksen liikenneverkon rahoituksessa. Korjausvelka lähtee jälleen voimakkaaseen kasvuun. Tästä on perussuomalaisten mukaan seurauksena elinkeinopolitiikan sekä liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden heikkeneminen. Harvaan asutussa maassamme kuljetusetäisyydet ovat pitkiä ja erityisesti maakunnissa sijaitsevien yritysten kannalta on tärkeää, että väyläverkko takaa yrityksille asianmukaiset toimintaedellytykset. Väyläverkon kehittäminen vastaamaan elinkeinoelämän ja muiden tienkäyttäjien tarpeita on liikenneturvallisuuskysymyksen lisäksi myös kilpailukykykysymys. Perussuomalaiset esittää 40 000 000 euroa lisärahoitusta perusväylänpitoon eri alueilla erityisesti elinkeinopoliittisesti tärkeisiin sekä liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parantaviin hankkeisiin.

5) Matkailu

Perussuomalaiset haluaa tukea Suomeen suuntautuvaa matkailua. Matkailijamäärät ovat olleet kovassa nosteessa ja perussuomalaiset haluavat hyödyntää potentiaalin täysimääräisesti. Perussuomalaiset esittää Visit Finlandin toimintaan merkittävää lisäpanostusta erityisesti luonto- ja elämysmatkailun sekä erätalouden kehittämiseen koko maassa. Perussuomalaiset esittää 6 000 000 euroa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenoihin tälle alalle.

Rahoitus edellä mainituille kohteille saadaan sote-piloteista luopumalla

Hallitus esittää lisätalousarviossaan yhteensä 199 miljoonan euron valtuutta sote-uudistuksen valinnanvapausmallien pilotointeihin. Esitys sisältää kuluvan vuoden talousarviossa osoitetun 100 miljoonan euron määrärahan muuttamisen osaksi valtuutta. Asiantuntija-arvioiden mukaan sote-uudistuksesta aiheutuu suuret kustannukset, minkä seurauksena on syytä pidättyä pilottihankkeista, joilla sidottaisiin mittavasti varoja epätarkoituksenmukaisella tavalla ja ennenaikaisesti. Perussuomalaiset esittää, että valtuus poistetaan, jolloin syntyy 100 miljoonan euron säästö.

Valtionvarainvaliokunnalle jättämässään vastalauseessa perussuomalaiset haluaa asettaa työllisyysasteen tavoitteeksi vähintään 75 prosenttia sekä madaltaa keskituloisten veroastetta. Työllisyyden parantumisesta kertyneillä varoilla perussuomalaiset haluavat muun muassa kuroa umpeen keskituloisten veroastetta, joka on Suomessa huomattavasti korkeampi kuin Ruotsissa.