Jätin tänään (1.4.2022) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen:

Lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta ja seksuaalirikosten torjunnasta

Tiedotusvälineiden tietojen mukaan seksuaalirikosten määrä Oulun seudulla kasvoi jälleen vuonna 2021. Tuolloin Oulun poliisilaitoksen tietoon tuli erilaisia seksuaalirikoksia 458 kappaletta, kun määrä oli edellisvuonna 410. Tämä tarkoittaa noin 12 prosentin kasvua. Erityisesti lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä lisääntyi selvästi. Raiskausrikoksia Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna 36 tapausta enemmän kuin vuonna 2020. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin yhdeksän kappaletta enemmän kuin edellisvuonna. Seksuaalisia ahdisteluja poliisin tietoon tuli 14 tapausta edellisvuotta enemmän.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuodesta 2017 vuoteen 2021 viranomaisten tietoon tullut lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on lisääntynyt Suomessa 75,9 prosenttia. Vuodesta 2020 lasten seksuaalinen hyväksikäyttö kasvoi vuoteen 2021 peräti 16,1 prosenttia.

Lokakuun 2021 loppuun mennessä Oulun poliisin tietoon oli tullut Oulun alueelta 69 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Edellisenä vuonna samalla ajanjaksolla vastaava luku oli 46. Lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöepäilyjen määrä nousi viime vuonna Oulun alueella 50 prosenttia vuodesta 2020. Poliisin tietoon tulleiden, alle 16-vuotiaisiin kohdistuneiden raiskausten määrä puolestaan kaksinkertaistui vuodesta 2020 vuoteen 2021 Oulun alueella.

Oulun poliisilaitoksen alueella lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten lisääntyminen on ollut jo vuosia erittäin huolestuttava ilmiö, ja vuosi 2022 on alkanut entistä hälyttävämmissä merkeissä. Oulun käräjäoikeudessa on ollut esimerkiksi hiljattain käsiteltävänä asiakokonaisuus, johon kuuluu seitsemän eri alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikostapausta. Helmikuussa tiedotusvälineet uutisoivat lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista alueella, ja tällä viikolla on jäälleen uutisoitu uusista lapseen kohdistuneista törkeistä raiskausepäilyistä. Oulussa poliisi onkin kehottanut erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen ja sopimaan pelisäännöistä sosiaalisessa mediassa.

Oulussa paljastui vuonna 2018 ennennäkemättömän suuri määrä alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, mikä herätti valtakunnallista huomiota ja järkytti kansalaisia laajasti. Kyseessä oli useita erillisiä rikosjuttuja, joissa tekijänä tai tekijöinä oli ulkomaalaistaustaisia miehiä ja seksuaalirikosten uhrina alaikäinen.

Vuodesta 2017 lähtien ulkomaan kansalaisten epäiltyjen määrä seksuaalirikostilastoissa on ollut noin 20 prosentin luokkaa. Tarkasteltaessa Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten osuutta rikoksista epäillyistä henkilöistä vuonna 2020 (luvut eivät sisällä Suomessa väliaikaisesti oleskelevia ulkomaalaisia) ilmenee, että ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus oli korkein raiskausrikoksissa, joissa heidän osuutensa epäillyistä oli 39 prosenttia. Lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä osuus oli 26 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa tehtiin 1 056 raiskausrikosta. Niistä ulkomaalaisten tekemiksi epäiltiin 397 rikosta. Tilastokeskus julkaisee tietoja vain selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyistä. Vuonna 2018 raiskausten määrä oli 790 kappaletta. Siitä ulkomaalaisten osuus oli 27 prosenttia. Vuoden 2017 osalta vastaavat luvut olivat 938, joista ulkomaalaisten osuus oli 30,3 prosenttia ja vuoden 2016 osalta 826, joista ulkomaalaisten osuus oli 29,2 prosenttia.

Vuonna 2019 lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten (lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen raiskaus) epäiltyjä tapauksia oli 1 138 kappaletta, joista ulkomaalaisten osuus oli 26,9 prosenttia. Kasvua edellisvuodesta oli peräti 413 kappaletta. Vuonna 2018 ulkomaalaisten osuus epäillyistä oli 19 prosenttia. Käräjäoikeudessa tai hovioikeudessa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittujen ulkomaalaisten prosentuaalinen osuus oli 20,6 vuonna 2018, 18,8 vuonna 2019 ja 15 vuonna 2020.

Kansallisuuksittain tarkasteltuna suurin kansallisuus raiskausepäilyissä oli vuonna 2019 irakilaiset (114 kappaletta). Irakilaisten osuus kaikista raiskausepäilyistä oli 10,8 prosenttia. Seuraavina tulivat Afganistan (60 tapausta), Iran (25 tapausta) ja Somalia (24 tapausta). Tilastokeskuksen mukaan henkilö on ulkomaalaistaustainen, jos hänen molemmat vanhempansa ovat syntyneet ulkomailla. Suomalaistaustaiseksi lasketaan henkilö, jonka toinen tai molemmat vanhemmat ovat syntyneet Suomessa. Kaksoiskansalaiset, joilla toinen kansalaisuus on Suomi, tilastoidaan suomalaisiksi.

Ulkomaalaisten osuus raiskausrikoksista on huomattavasti suurempi kuin heidän osuutensa kaikesta rikollisuudesta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 rikoslakirikoksiin syylliseksi epäiltyjä oli yhteensä 300 371. Heistä ulkomaan kansalaisia oli 34 300 eli 11,4 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten rikostaso raiskausrikoksissa on selkeästi korkeampi kuin Suomen kansalaisilla tai suomalaistaustaisella väestöllä.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2014 tekemän laajan tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien väestöön suhteutettu rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa keskimäärin lähes 8-kertainen kantaväestön kokonaisrikollisuustasoon verrattuna. Korkein rikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, joka oli 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden.

Lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä on pysynyt korkeana Suomessa. Toimenpiteet seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi eivät ole selvästikään olleet riittävän tehokkaita. Hallituksen hiljattain antama lakiesitys, jossa seksuaalirikoksiin ehdotetaan erilaisia kiristyksiä, on oikean suuntainen, mutta se ei yksin riitä torjumaan seksuaalirikoksia. Seksuaalirikosten torjumiseen tarvitaan vahvaa poliittista sitoutumista ja kokonaisnäkemystä, ennaltaehkäisyä, riittäviä resursseja, tehokkaampaa rikosten tunnistamista sekä kovempia rangaistuksia. Hallituksen on ryhdyttävä pikaisesti kaikkiin tehokkaisiin toimenpiteisiin seksuaalirikosongelmaan puuttumiseksi.

Seksuaalirikosten suuri määrä Suomessa on äärimmäisen huolestuttava ilmiö. Seksuaalisen ahdistelun, häirinnän ja raiskausten määrät ovat epäilemättä nousseet Suomessa maahanmuuton seurauksena. Maahanmuuttajien osuus seksuaalirikosten tekijöinä on huomattavan suuri maahanmuuttajien kokonaismäärään suhteutettuna Suomessa. Seksuaalirikoksia on torjuttava rajoittamalla kolmansista maista Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa, jolloin puututaan ongelman keskeiseen juurisyyhyn. Maahanmuuton merkittävän rajoittamisen lisäksi rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisia on tehostettava nykyisestä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä lapsiin kohdistuvan ja muun seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi, ja aikooko hallitus puuttua ulkomaalaisperäisen seksuaalirikollisuuden kasvuun maahanmuuttoa rajoittamalla ja maahanmuuttajien karkotuksia tehostamalla?

Helsingissä 1.4.2022
Olli Immonen /ps