Jätin 6.11.2019 hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen, jossa vaadin hallitusta puuttumaan opetus- ja kulttuuriministeriön Perussuomalaisiin Nuoriin kohdistamaan poliittiseen syrjintään.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n valtionavustuksen lopettamisesta ja avustuksen takaisinperinnästä

Opetus ja kulttuuriministeriö (OKM) antoi 25.10.2019 lopullisen päätöksensä lopettaa valtionavustus Perussuomalaiset Nuoret ry:lle ja periä takaisin sille jo maksetut 57 500 euroa. OKM päätti tämän vuoden kesäkuussa lopettaa järjestölle vuodeksi 2019 myönnetyn valtionavustuksen ja määräsi jo maksetun avustuksen takaisinperittäväksi. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun poliittiselta nuorisojärjestöltä perutaan ja peritään takaisin jo myönnetty julkinen tuki.
Perussuomalaiset Nuoret vaativat päätökseen oikaisua. Järjestön mukaan ministeriön pitäisi maksaa sille alkuperäisen avustuspäätöksen mukaisesti maksamatta jäänyt 57 500 euroa sekä jättää perimättä takaisin jo maksettu samansuuruinen summa. Järjestö aikoo valittaa kyseisestä OKM:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Perusteluina oikaisupäätöksen hylkäämiseen OKM viittaa alkuperäisen päätöksen perusteisiin ja katsoo, ettei Perussuomalaisten Nuorten oikaisuvaatimuksessa ole esitetty sellaista tietoa, joka antaisi perusteet kumota kesäkuussa tehty päätös. Ministeriö toteaa, että sen päätös liittyy Perussuomalaisten Nuorten tämän vuoden toukokuussa julkaisemaan Twitter-viestiin, jossa ministeriön mukaan kehotettiin äänestämään europarlamenttivaaleissa perussuomalaisia ”sen varmistamiseksi, ettei Suomessa olisi ihonväriltään pääväestöstä poikkeavia ihmisiä”. Päätöstä perustellaan sillä, että Perussuomalaisten Nuorten Twitter-tilillä julkaistu kuva saateteksteineen on ”ristiriidassa valtionavustuspäätöksessä mainittujen ja nuorisolain 2 §:ssä säädettyjen tavoitteiden ja lähtökohtien kanssa”.

Perussuomalaisten Nuorten oikaisuvaatimuksessa mainitaan, että nuorisolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan valtionapuviranomaisen harkitessa valtionapukelpoisuutta ja valtion-avustuksen määrää tulee ottaa huomioon valtionapukelpoisuutta tai valtionavustusta hakevan omissa säännöissä sille määritellyt tehtävät ja tarkoitus ja niistä johtuvat painotukset nuorisolain 2 §:ssa säädettyihin tavoitteisiin ja lähtökohtiin. Perussuomalaiset Nuoret ry:n mukaan lainsäätäjän tavoitteena lienee ollut juuri se, etteivät yksittäisten jäsenten ulostulot vaikuttaisi yhdistykselle myönnettävän avustuksen määrään, vaan avustusharkinnassa olisi tarkastettava järjestön tosiasiallista toimintaa. Perussuomalaiset Nuoret ry:n omissa säännöissä määritellyt tehtävät tai järjestön tarkoitus eivät ole ristiriidassa nuorisolain 2 §:n kanssa.

Ministeriö katsoo päätöksessään, että viesti on ”selkeästi ristiriidassa” valtionavustuspäätöksessä mainittujen ”yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä koskevien tavoitteiden sekä tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtana olevien kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden kanssa”.

Perussuomalaiset Nuoret ry on todennut oikaisuvaatimuksessaan, että järjestön Twitter-tilillä julkaistu päivitys on poistettu myöhemmin ja sitä on julkisesti pahoiteltu. Järjestön mukaan Twitter-päivitys oli yksittäisen jäsenen julkaisema eikä se edusta järjestön virallista kantaa.

OKM:n päätös lopettaa valtionavustus ja takaisinperiä jo maksettu avustus yhden tviitin perusteella on käsittämätöntä ja selvästi osa oppositiossa olevan perussuomalaisten poliittisen toiminnan tukahduttamisyritystä. Päätöksen tehnyt OKM:n ylijohtaja Esko Ranto on sosialidemokraattien jäsen ja entinen vaikutusvaltainen järjestö- ja paikallispoliitikko. Ministeriön päätös on poliittinen, epäoikeudenmukainen sekä demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteen vastainen.

Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Julkisista varoista annetuista avustuksista päättävä ministeri ei näin ollen saa syrjiä yhtä nuorisojärjestöä ja siinä toimivia ihmisiä esimerkiksi näiden vakaumuksen tai mielipiteiden perusteella. On myös erittäin kyseenalaista, että poliittisen vasemmiston johtama opetus- ja kulttuuriministeriö viranomaisena puuttuu Perussuomalaisten Nuorten toimintaan ja yrittää vaikuttaa sen poliittiseen agendaan lopettamalla valtionavustukset. Tuorein päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä on perusteeton siltäkin osin, että kyseistä summaa ei ole käytetty mihinkään nuorisolain vastaiseen tarkoitukseen vaan normaalin järjestötoiminnan kuluihin.

Perussuomalaisia Nuoria on rahoituksen osalta syrjitty koko järjestön olemassaolon ajan suhteessa muihin poliittisiin nuorisojärjestöihin. OKM:n päätös on osoitus syrjimisen lisääntymisestä ja myös suora jatkumo vuoden 2013 tapahtumille, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Perussuomalaisille Nuorille avustusta vain 20 000 euroa, kun esimerkiksi Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö sai julkisista varoista 11 kertaa ja Vasemmistonuoret 16 kertaa enemmän tukea kuin Perussuomalaiset Nuoret — näin siitä huolimatta, että perussuomalaiset oli tuolloin eduskunnan kolmanneksi suurin ryhmä ja Perussuomalaiset Nuoret aktiivinen ja nopeasti kasvava järjestö. Puolueiden nuorisojärjestöille myönnetyt avustukset ovat pääsääntöisesti, joskaan eivät täysin, suhteessa kyseisten järjestöjen emopuolueiden kokoon valtakunnanpolitiikassa.

Päätöksen avustuksista teki silloinen vasemmistoliiton urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki. Korkein hallinto-oikeus katsoi Perussuomalaisten Nuorten tulleen syrjityksi ja palautti järjestön avustukset uuteen käsittelyyn opetusministeriössä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi Perussuomalaisten Nuorten avustushakemuksen osaksi väärin perustein.

Perussuomalaiset haluaa puolueena lopettaa lainsäädännöllisin ja hallinnollisin keinoin niin sanotun humanitaarisen maahanmuuton kokonaan. Tavoite on täysin lainmukainen, ja perussuomalaiset ajavat sitä demokraattisin keinoin. Nyt nuorisolain tulkinnat antavat ymmärtää, että tällainen tavoite olisi peruste evätä julkinen tuki, jota muuten jaetaan järjestöille riippumatta poliittisesta katsantokannasta. On ongelmallista, että nuorisolakia tulkitaan mielivaltaisesti ja käytetään keppihevosena mielipiteiden rajoittamiseksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä huolehtiakseen siitä, että poliittisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön tukea oikeudenmukaisemmin ja yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen, jotta demokratia ja oikeusvaltioperiaate toteutuvat ja miten hallitus aikoo varmistaa, ettei opetus- ja kulttuuriministeriössä syrjitä tai jätetä ilman valtionavustuksia poliittisia nuorisojärjestöjä näiden laillisten poliittisten mielipiteiden perusteella?

 

Helsingissä 6.11.2019
Olli Immonen /ps