Jätin eduskunnassa tänään (7.2.2014) hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien videovälitteisten etäyhteyksien hyödyntämistä oikeuskäsittelyissä:

Videovälitteisten etäyhteyksien hyödyntäminen oikeuskäsittelyissä

Tietoliikenneyhteydet ja teknologia kehittyvät jatkuvasti, ja niitä tulisi hyödyntää myös valtion toimesta entistä laajemmin. Esimerkiksi oikeuskäsittelyissä on usein paikalla todistajia, joiden tulee olla paikalla sakon uhalla. Oikeuskäsittelyjen ajankohdat voivat kuitenkin usein venyä, jolloin todistajat ja asianomaiset ehtivät vaihtaa paikkakuntaa. Matkakustannukset ja ansionmenetykset joudutaan korvaamaan heille valtion toimesta.

Oikeuskäsittelyissä tulisi hyödyntää tietoliikenneyhteyksiä, jolloin esimerkiksi pitkän matkan päässä asuvat todistajat voisivat olla videovälitteisesti etäyhteydessä paikkaan, jossa oikeuskäsittely järjestetään. Tällä tavoin säästettäisiin kustannuksissa huomattavasti. Reaaliaikaisten etäyhteyksien käyttöönoton myötä helpottuisi myös todistajien ja asianomistajien tilanne niissä oikeuskäsittelyissä, joissa syytetty jättää saapumatta paikalle. Etäyhteyksien ansiosta turhaan paikalle saapuneille todistajille ja asianomistajille ei tarvitsisi maksaa yhtä suuria korvauksia kuin nykyisin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta oikeuskäsittelyissä aletaan hyödyntää tietoliikenne- ja etävideoyhteyksiä nykyistä laajemmin?

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2014
Olli Immonen /ps

Sain 3.3.2014 kysymykseeni ministeriltä seuraavan vastauksen:

Oikeusministeriö on varustanut käräjäoikeudet, hallinto-oikeudet, hovioikeudet, korkeimmat oikeudet, syyttäjänvirastot, vankilat sekä eräät muut oikeusministeriön hallinnonalan virastot videoneuvottelulaittein. Sisäministeriö on puolestaan varustanut poliisilaitokset vastaavin videoneuvottelulaittein. Ministeriöiden välinen videokuuleminen on toteutettu rakentamalla erillinen tietoliikenneyhteys ministeriöiden hallinnonalan virastojen välille. Yhteys mahdollistaa tietoturvallisen videoneuvotteluyhteyden käytön muun muassa kuultaessa rikoksesta epäiltyä vangitsemisasian uudelleenkäsittelyssä ja muissa pakkokeinoasioissa.

Videokuulemista käytetään yhä enenevissä määrin kuultaessa asianomistajaa, todistajaa, asiantuntijaa tai muuta kuultavaa sekä kotimaasta että ulkomailta. Todistelukustannussäästöt ovat usein merkittävät. Videoneuvottelun käyttö oikeudenkäynneissä on päivittäistä ja se lisääntyy koko ajan.

Oikeusministeriö asetti 4.11.2011 työryhmän, jonka tehtävänä oli videoneuvottelun käytön tehostaminen tuomioistuimissa sekä videoneuvotteluyhteistyön lisääminen poliisin, syyttäjien ja tuomioistuimien välillä. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli mahdollisten lainsäädännöllisten esteiden selvittäminen videokuulemisen laajentamiseksi. Työryhmä ehdotti videoneuvottelun käyttöalan laajentamiseksi eräitä lainsäädäntömuutoksia. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 a §:n 1 momentin videoneuvottelua koskeva säännös ehdotettiin muutettavaksi siten, että myös vastaajaa voitaisiin kuulla käyttäen videoneuvottelua. Ulkomaalaislakia ehdotettiin muutettavaksi siten, että ulkomaalaisia henkilöitä voitaisiin säilöönottoasioissa – ainakin kuultavan suostumuksella – kuulla videoneuvottelutekniikkaa hyväksikäyttäen. Lakiin sakon täytäntöönpanosta 30 § 1 momenttiin ehdotettiin lisättäväksi mahdollisuus käsitellä sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskeva asia käyttäen videoneuvottelua, jos tuomioistuin harkitsee sen soveliaaksi. Lausuntopalaute työryhmän ehdotuksista oli erittäin myönteistä. Lainsäädäntömuutokset ovat jatkovalmistelussa.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013-2025 on tavoitteeksi asetettu videoneuvottelun käytön lisääminen tuomioistuimissa. Näin voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä, vähentää oikeudenkäyntien osapuolten matkustusta sekä vähentää oikeudenkäyntien kustannuksia. Videoneuvottelun käytön lisääminen tukee osaltaan kansalaisen oikeusturvan saavutettavuutta alueellisesti ja lyhentää oikeudenkäynnin kestoa. Parhaillaan selvitetään edellytyksiä ja aikataulua ottaa käyttöön järjestelmä, jossa suullinen näyttö otetaan muutoksenhakutuomioistuimessa vastaan käräjäoikeudessa tehtyä videotallennetta katsomalla.

Erityisesti sivutoimi- ja palvelupisteissä videoneuvottelutekniikka on hyödyllinen apuväline ja tukee osaltaan kansalaisen oikeusturvan saavutettavuutta alueellisesti sekä lyhentää oikeudenkäynnin kestoa säästyneiden kustannusten lisäksi. Edelleen videoneuvottelua hyödyntämällä on mahdollista vähentää ns. matkakäräjiä ja niistä aiheutuvia kustannuksia, lyhentää käsittelyaikoja ja eri osapuolille aiheutuvia kustannuksia. Vaikutukset kohdistuvat sekä tuomioistuimiin että syyttäjiin, oikeudenkäyntiavustajiin, todistajiin ja asianosaisiin.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2014
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson