Jätin tänään (25.4.2012) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien ulkomaisten kuljetusalan yritysten tienkäyttömaksuja:

Tienkäyttömaksut ulkomaisille kuljetusalan yrityksille

Euroopan unionissa kerätään erilaisia tienkäyttömaksuja kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Esimerkiksi norjalaiset yritykset käyttävät kuljetuksiinsa mieluummin suomalaista tieverkostoa, koska se on niille ilmaista. Tieliikenneverkon ylläpidosta huolehtii suomalainen veronmaksaja ulkomaisten yritysten mitenkään osallistumatta teiden kunnossapitoon.

Tienkäyttömaksun avulla ulkomaiset kuljetusalan yritykset saataisiin osallistumaan kotimaisen liikenneinfrastruktuurin ylläpitoon ja pelaamaan samoilla säännöillä kuin suomalaiset yritykset. Tämä ei ratkaisisi täysin kilpailukykyongelmaa, mutta se parantaisi huomattavasti suomalaisten yritysten asemaa. Lisäksi tienkäyttömaksut toisivat valtiolle kaivattuja lisätuloja nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Myös maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on vaatinut jo pitkään tienkäyttömaksuja ulkomaisille kuljetusalan yrityksille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Suomessa saadaan säädettyä ulkomaisille kuljetusalan yrityksille tienkäyttömaksut?

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2012
Olli Immonen /ps.

 

Sain 15.5.2012 kysymykseeni ministeriltä seuraavan vastauksen:

Useissa Euroopan maissa raskaalta tieliikenteeltä peritään erillistä tienkäyttömaksua. Nämä maksut ovat yleistyneet erityisesti maissa, joissa on paljon kauttakulkuliikennettä.

Raskaan tieliikenteen veroista ja maksuista on säädetty yhteisölainsäädännöllä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä, 1999/62/EY, muutokset direktiivillä 2006/38/EY).

Tiemaksut eivät saa olla syrjiviä, joten Suomi ei voi asettaa pelkästään ulkomaista kuorma-autoliikennettä koskevia veroja tai maksuja. Mahdolliset raskaan tieliikenteen tiemaksut koskisivat myös kotimaista liikennettä.

Raskaan tieliikenteen tienkäyttömaksujen käyttöönottoa Suomessa on selvitetty. Valtiovarainministeriö arvioi yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa vuonna 2010 ns. vinjettimaksun käyttöönoton mahdollisuuksia. Vinjettimaksu on aikaperusteinen maksu. Vinjetti kannetaan kuorma-auton koko- ja ympäristöluokan mukaan porrastetusti. Selvitys osoitti, että eurovinjetin käyttöönotto olisi lisännyt kotimaisen kuorma-autoliikenteen verorasitusta kymmenillä miljoonilla euroilla. Vastaavasti ulkomaisilta ajoneuvoilta perittävästä vinjettimaksusta arvioitiin kertyvän vain noin 6 miljoonan euron nettotulot vuodessa.

Selvitykset ovat osoittaneet myös, että Keski-Euroopassa yleistyneet raskaan tieliikenteen kilometrimaksut eivät ole tällä hetkellä taloudellisesti mielekkäitä Suomessa, koska tällaisen valtakunnallisen järjestelmän kustannukset nousisivat suuriksi suhteessa liikenteen määrään.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän muodostamaan kokonaiskuvan siitä, kuinka Suomen kannattaisi edetä tiemaksujen käyttöönotossa pitkällä aikavälillä. Työryhmä tulee ottamaan kantaa myös raskaan tieliikenteen tienkäyttömaksuihin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2012
Liikenneministeri Merja Kyllönen