Jätin tänään (11.9.2013) hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien sukupuolikiintiöistä luopumista:

Sukupuolikiintiöistä luopuminen

Nykyinen laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) pyrkii estämään sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä parantamaan erityisesti naisten asemaa työelämässä. Muun muassa kyseisen lain 4 a §:n nojalla valtion ja kunnan toimielimissä, kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta, on toisen sukupuolen oltava edustettuna vähintään 40 prosentin osuudella.

On yleisesti havaittu, että miehen ja naisen välistä tasa-arvoa koskeva laki synnyttää ongelmia erityisesti kuntien luottamuspaikkaneuvotteluissa. Kyseisen lain kirjaimellinen noudattaminen johtaa usein siihen, että sekä naiset että miehet joutuvat ottamaan vastaan sellaisia luottamustehtäviä, joihin heillä ei ole kiinnostusta tai tarvittavaa kokemus- ja tietopohjaa. Laki miesten ja naisten tasa-arvosta johtaa väistämättä tilanteisiin, joissa toimielimiin ei saada välttämättä pätevintä henkilöä, jos luottamushenkilön valintakriteerinä toimii sukupuoli eikä kyvykkyys.

Tasa-arvon edistäminen on tärkeää, mutta se ei saa tapahtua jommankumman sukupuolen suosimisen tai syrjinnän keinoin. Jo Suomen perustuslaissa on selkeästi ilmaistu sukupuolten välisen tasa-arvon ja sukupuolisen syrjintäkiellon merkitys. Jokaisella yksilöllä on sukupuolesta riippumatta omat vahvuutensa, joita heidän tulisi saada toteuttaa ilman, että sukupuolikiintiöt estävät heitä toimimasta osaamallaan alalla. Henkilön sukupuoli ei saa mennä hänen pätevyytensä edelle. Ihmisten jaottelu sukupuolen perusteella ei ole enää nykyaikaisen hyvinvointiyhteiskunnan hengen mukaista, vaan jokaista ihmistä on ensisijaisesti kohdeltava yksilönä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin sukupuolikiintiöiden poistamiseksi lainsäädännöstä?

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2013
Olli Immonen /ps.