Jätin eduskunnassa 5.6.2013 hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämistä kansainvälisten sopimusten nojalla:

Poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltäminen kansainvälisten sopimusten nojalla

Poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia tehdään Suomessa arviolta satoja vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on pohdittu usean vuoden ajan sitä, pitäisikö ympärileikkauksista säätää laki tai antaa ohjeistus. Suomessa ei ole kuitenkaan eri kansalaisjärjestöjen ja kansanedustajien lukuisista vaatimuksista huolimatta lähdetty lailla kieltämään poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia. Suomessa on kuitenkin saatettu voimaan jo vuosia sitten Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskeva yleissopimus, jonka mukaan terveyteen kohdistuvan toimenpiteen voi suorittaa ilman henkilön omaa suostumusta vain, jos siitä on hänelle välitöntä hyötyä. Myös kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus vuodelta 1989 turvaa kaikkien lasten koskemattomuuden ja häiriöttömän kehityksen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten on mahdollista, että Suomessa tehdään edelleen arviolta satoja poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia vuodessa, vaikka maassamme on jo vuosia sitten saatettu voimaan useita kansainvälisiä sopimuksia, jotka yksiselitteisesti kieltävät loukkaamasta lapsen oikeutta kehon koskemattomuuteen ja miten hallitus aikoo jatkossa varmistaa sen, ettei poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia enää tehdä Suomessa?

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2013
Olli Immonen /ps.