Jätin tänään (11.12.2012) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien laittoman maahantulon torjunnan tehostamista:

Laittoman maahantulon torjunnan tehostaminen

Kansainvälinen muuttoliike on yksi nykyajan merkittävimpiä globaaleja ilmiöitä. Ihmisiä liikkuu maailmalla tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Lailliselle muuttoliikkeelle on kuitenkin asetettu eri valtioiden toimesta tarkat säännöt, joita jokaisen kansainväliset valtioiden rajat ylittävän ihmisen tulee noudattaa. Pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon väliset mittavat erot muun muassa elintasossa sekä yleisessä elämänlaadussa ovat vauhdittaneet ihmisten kotimaiden rajojen ulkopuolelle suuntautuvaa liikkuvuutta, josta osa kanavoituu laittomana siirtolaisuutena länsimaihin. Esimerkiksi Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto Frontex tilastoi lähes 141 000 laitonta rajanylitystä EU:ssa vuonna 2011, mikä tarkoittaa 35 prosentin kasvua edellisvuodesta. Kasvua selitti pitkälti Libyan kansannousun aiheuttama kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden räjähdysmäinen kasvu Välimeren alueen maissa.

Laittoman maahantulon torjunnassa ei ole onnistuttu Suomessa toivotulla tavalla. Suomessa tavattiin vuonna 2011 noin 3300 laittomasti oleskellutta henkilöä. Todellisuudessa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden määrän arvellaan olevan vielä tätäkin suurempi. Kyseiset maahantulijat ovat saapuneet Suomeen joko salakuljetettuina kokonaan ilman henkilöllisyyspapereita tai tulleet turistiviisumilla ja jääneet sen päätyttyä laittomille työmarkkinoille. Osa Suomessa oleskelevista laittomista maahantulijoista tekee tällä hetkellä töitä pimeästi erilaisten yritysten palveluksessa. Tällainen toiminta rapauttaa yhteiskuntajärjestelmää ja vie toimeentulon niiltä yrittäjiltä, jotka toimivat rehellisillä pelisäännöillä.

Sisäasiainministeriö julkaisi 17.10.2012 laittoman maahantulon vastaisen ohjelman 2012-2015. Vaikka ohjelma sisältää joitakin hyviä uudistusesityksiä, siinä ei kuitenkaan tartuta tarpeeksi tehokkaasti laittoman maahantulon kokonaisilmiöön. Ohjelmassa todetaan, että laittoman maahantulon torjunnan tavoitteena onkin nykyisen hallinnassa olevan tilanteen ylläpitäminen. Toimenpideohjelman tavoitetasoa voidaan pitää kunnianhimottomana. Vaikka laiton siirtolaisuus ei olisi Suomessa viranomaiskontrollin ulkopuolella, aiheuttaa se joka tapauksessa uhkaa sisäiselle turvallisuudelle. Perimmäisenä tavoitteena laittoman maahantulon torjunnassa tuleekin olla valtakunnan rajojen sisällä oleskelulupaa vailla olevien ulkomaalaisten järjestelmällinen kiinniottaminen ja maastapoistaminen.

Suomessa on ollut viime aikoina havaittavissa trendi, jossa erilaiset kansalaisaktivistit ovat osoittaneet halukkuutensa tarjota laittomille maahantulijoille terveyspalveluita. Muun muassa Oulun Diakonissalaitos (ODL) on kertonut perustaneensa klinikan laittomille maahantulijoille. Klinikka tarjoaa ilmaiseksi ohjausta, diagnooseja ja hoitoa potilaille, jotka eivät oleskeluluvan puuttumisen ja käännytyksen pelossa halua käyttää terveyskeskuspalveluja. Myös Helsinkiin avattiin viime vuonna vastaavanlainen klinikka. Klinikoiden sijaintia ei haluta kertoa, sillä se todennäköisesti ajaisi klinikkaa käyttävät laittomat siirtolaiset poliisin pelossa pois. Diakoniajohtaja tosin väitti Sanomalehti Kalevan verkkosivuilla 17.6.2012, että ODL olisi sopinut poliisin kanssa siitä, ettei poliisi häiritse klinikan toimintaa. Oikeusjärjestelmämme yleisen uskottavuuden kannalta voidaan pitää ennenkuulumattomana sitä, että Diakonissalaitoksen kaltainen instanssi tarkoituksellisesti pyrkii suojelemaan rikollista toimintaa.

Laittomille maahantulijoille tulisi asettaa tuntuva sakkorangaistus ja maahantulokielto, jonka valvontaa olisi huomattavasti kiristettävä nykyisestä. Myös laittomille maahanmuuttajille annettu tuki ja maastapoistamisen viivyttäminen pitäisi poikkeuksetta olla rangaistava teko. Rangaistuksena laittomien siirtolaisten suojelusta tulisi seurata sakko- tai vankeusrangaistus. Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä työskentelevillä puolestaan pitäisi olla velvollisuus ilmoittaa poliisille epäilynsä laittomasta maahantulijasta. Ihmiselle, jonka henkilöllisyyttä ei voida todentaa, tulisi antaa vain akuuttia hoitoa.

Laittoman maahantulon kitkemisessä olisi pyrittävä käyttämään laajemmin hyväksi julkista telekommunikatiivista infrastruktuuria. Poliisin viralliselle internet-sivustolle tulisi avata sähköinen raportointilomake, johon voisi ilmoittaa laittoman maassa olijan. Tämän lisäksi kansalainen voisi hätänumeroon soittamalla nimettömästi kertoa havaitsemansa maahantulosäädösten mahdollisen rikkomisen.

Suomessa olisi koordinoitava rajavartiolaitoksen ja poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden kiinniottamiseksi ja maastapoistamiseksi. Kiinniotetut laittomat maahantulijat voitaisiin pitää säilössä vastaanottokeskuksissa tai vaihtoehtoisesti vankeinhoitolaitoksissa. Vastaanottokeskusten toimintakenttää pitäisi laajentaa karkotuskeskuksina toimimiseen. Maahanmuutto-organisaation tulisikin tulevaisuudessa rakentua näiden vastaanotto- ja karkotuskeskusten saumattomaan yhteistyöhön.

Jokaisella kansallisvaltiolla on täysi oikeus torjua alueelleen kohdistuvaa laitonta maahantuloa. Kansallisen itsemääräämisoikeuden ytimessä on oltava mahdollisuus säädellä uskottavalla ja tehokkaalla tavalla maahantuloa ja maastapoistamista. Laiton siirtolaisuus murentaa toimivan maahanmuuttojärjestelmän perustaa. Paras tapa torjua laitonta maahanmuuttoa onkin asettaa laittoman maassa oleskelun edellytykset mahdollisimman epäkannattavaksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallituksella valmiutta ryhtyä nykyistä määrätietoisempiin toimenpiteisiin laittoman maahantulon torjumiseksi laittoman maahantulijan ja häntä avustavan tahon rikosvastuuta laajentamalla sekä maahanmuutto-organisaation toimintaa tehostamalla erityisesti maastapoistamisen joustavoittamiseksi?

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2012
Olli Immonen /ps