Jätin tänään (17.9.2012) Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen koskien kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettamista Ouluun:

Kiintiöpakolaisten vastaanoton lopettaminen Ouluun

Suomen valtio ja kunnat kamppailevat lisääntyvien taloudellisten ongelmien kanssa entisestään pahenevan globaalin talouskriisin puristuksissa. Suomen julkiseen talouteen joudutaan kohdistamaan laajojen rakenteellisten uudistusten lisäksi väistämättä myös erilaisia menoleikkauksia. Yksi kuntien taloutta rasittava, mutta vähemmälle huomiolle jäänyt menoerä, on kiintiöpakolaisten vastaanottaminen.

Vain muutamissa Euroopan maissa on käytössä pakolaiskiintiö. Suomen kiintiö on tällä hetkellä 750 pakolaista vuodessa, joka on Euroopan kolmanneksi korkein väkilukuun nähden. Perheenyhdistämismekanismin kautta Suomi ottaa vastaan kiintiöpakolaisia käytännössä paljon enemmän kuin sovitut 750 pakolaista.

Kiintiöpakolaisuuteen liittyy monia erilaisia ongelmia. Suomi on muun muassa joutunut niin sanotuissa jälkivalinnoissa ottamaan vastaan henkilöitä, joiden kotoutumisennusteen voidaan katsoa olevan heikko. Suomen on arvioitu aikanaan ottaneen vastaan jopa sellaisia kiintiöpakolaisia, jotka muut valtiot ovat hylänneet. Tämä humaani linja on kuitenkin kostautunut Suomelle, sillä tiettyjen kiintiöpakolaisryhmien kotoutuminen maahamme on epäonnistunut täydellisesti. Suomeen pitäisikin päästää vain sellaisten kansallisten ja uskonnollisten ryhmien jäseniä, joiden sopeutuminen on ollut kokemusperäisesti hyvä. Suomen ei tulisi myöskään vastaanottaa lisää pakolaisia ennen kuin aikaisemmat tulijat on saatu kotoutumaan, sillä kuntien sosiaali- ja terveyssektori on jo nykyisellään ylikuormittunut ulkomaalaisten vastaanottamisesta.

Valtio korvaa Oulun kaupungille ensimmäisten vuosien ajalta pakolaisten toimeentulotuen, tulkkauspalvelut sekä maksaa laskennalliset korvaukset henkilömäärän mukaisesti. Kaupunginhallituksen antaman selvityksen mukaan valtion maksamat korvaukset Oulun kaupungille eivät kuitenkaan riitä kattamaan kaikkia maahanmuuton aiheuttamia kustannuksia. Esimerkiksi vuonna 2009 valtion maksamien korvausten jälkeen oululaisille jäi maksettavaksi maahanmuuton kuluja noin 1,5 miljoonaa euroa.

Kiintiöjärjestelmää parempi vaihtoehto olisi auttaa pakolaisia lähtömaissa yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Arvioiden mukaan pakolaisten vastaanottoon käytetyllä rahasummalla saavutettaisiin kriisialueita suoraan tukemalla jopa monikymmenkertainen hyöty nykyiseen nähden. Myös ne, jotka eivät tule valituiksi kiintiöön, hyötyisivät enemmän pakolaisleirien olojen parantamisesta. Resurssit tähän voitaisiin ottaa esimerkiksi suoraan valtion kehitysapumäärärahoista, joihin pakolaisten vastaanottamisesta koituvat kulut pitäisi laskea täysimääräisesti mukaan. Lisäksi olisi perusteltua selvittää pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mahdollista sijoittamista lähtömaiden rauhallisempiin lähimaihin. Siellä ihmisten väliset kulttuurierot ovat pienemmät, joka puolestaan edesauttaa uusien tulijoiden kotoutumista.

Oulun kaupunki voisi olla vastuullisen pakolaispolitiikan edelläkävijä kyseenalaistamalla nykyisen kiintiöpakolaisjärjestelmän toimivuuden lopettamalla pakolaisten vastaanottamisen Ouluun.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin pakolaisten vastaanottamisesta tehdyn sopimuksen purkamiseksi Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa ja lopettaa kiintiöpakolaisten vastaanottamisen Oulun kaupunkiin.

Olli Immonen
kaupunginvaltuutettu
Oulun kaupungin perussuomalaisten valtuustoryhmä