Jätin eduskunnassa tänään (13.3.2018) hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen:

Kansankapitalismin ja suomalaisen omistajuuden edistämisestä Suomessa

Kansankapitalismi tarkoittaa järjestelmää, jossa mahdollisimman monella yksittäisellä kansalaisella on mahdollisuus omistaa yritysten osakkeita. Sen myötä myös suomalainen keskiluokka pääsee paremmin tuotannontekijöiden omistajiksi ja hyötymään kapitalismista ja markkinataloudesta.

Suomessa on alle 800 000 suoraa osakesijoittajaa, ja määrä on pysynyt samana vuosikymmenet. Myös osakesalkkujen koko on pieni, keskimäärin vain muutamia tuhansia euroja. Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvosta yksityishenkilöt omistavat vain muutaman prosentin. Ulkomaalaisten sijoittajien omistajuus on suurinta, sillä heidän hallussaan on Helsingin pörssin osakkeista yli puolet. Suomessa tulisi pyrkiä siihen, että omistajuus keskittyisi vahvemmin suomalaisten veronmaksajien käsiin, eikä ulkomaalaisten, jotka pahimmassa tapauksessa eivät jätä edes verojalanjälkeään Suomeen.

Kansankapitalismin edistäminen yhteiskunnassa on keino lisätä suomalaista omistajuutta ja hajauttaa omistajuutta laajalle kansan keskuuteen. Se on keino turvata markkinoiden toiminta mahdollisimman laajapohjaisella tuotannontekijöiden omistuksella. Kansankapitalismilla voidaan vähentää omistajuuden keskittymistä valtiolle tai yksityisille suuromistajille. Näin voidaan ehkäistä julkisten tai yksityisten monopolien sekä niistä aiheutuvien ongelmien, kuten epätasa-arvon, syntymistä. Omistajuuden julkinen ja yksityinen keskittyminen aiheuttaa omaisuudettomien ja vähempiosaisten väestöryhmän kasvamisen, joka puolestaan ruokkii luokkaristiriitoja, kansan sisäistä kahtiajakoa ja muita yhteiskunnallisia ongelmia.

Kansakapitalismilla sekä sijoitustoiminnan ja omistajuuden edellytysten parantamisella Suomeen voitaisiin luoda myös paremmat edellytykset kotimaiselle pk-yrittäjyydelle. Kansalaisille tulisi pyrkiä luomaan paremmat mahdollisuudet ylläpitää itsensä ja perheensä hyvinvointia omaan pääomaansa tukeutuen. Kansalaisille tulisi taata paremmat mahdollisuudet luoda oma varallisuutensa ilman riippuvuutta yksityisistä suuromistajista tai valtiosta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, joilla mahdollistettaisiin nykyistä paremmin kansankapitalismin toteutuminen suomalaisessa yhteiskunnassa, ja mitkä ovat hallituksen mahdolliset keinot vahvistaa suomalaista omistajuutta ja omistajuuden hajautumista laajalle kansan keskuuteen?

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2018
Olli Immonen /ps.