Ohessa Forum24-lehdessä tänään (25.6.2013) julkaistu kolumnini:

Irti öljyriippuvuudesta

Suomen liikenteen energiantarve olisi helposti tyydytettävissä kotimaisella uusiutuvalla energialla. Esteet uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotolle eivät ole teknisiä, luonnontieteellisiä eivätkä taloudellisia vaan lähinnä liiasta byrokratiasta ja energiakartellista johtuvia.

Fossiilisten polttoaineiden verotuet estävät uusiutuvan energian käytön esimerkiksi maatiloilla. Raakaöljypohjaisia polttoaineita onkin tuettu verotuksellisesti kotimaisia uusiutuvia polttoaineita vastaan huolimatta lukuisista eduskunnassa tehdyistä aloitteista asian muuttamiseksi. Tällä on ollut tuhoisia seurauksia polttoaineomavaraisuudellemme.

Öljyn tuonti ulkomailta rasittaa Suomen kauppatasetta. Maamme tulee pyrkiä öljyn käytön ja tuontiriippuvuuden vähentämiseen. Muita keskeisiä syitä uusiutuvan energian lisäämiselle ovat muun muassa huoltovarmuuden turvaaminen kriisitilanteissa sekä maaseudun hengissä pitäminen: hajatuotanto on parasta aluepolitiikkaa.

Suomen paperiteollisuus tulee väistämättä siirtymään tropiikin tuottoisempien plantaasien ääreen. Tämä avaa merkittäviä mahdollisuuksia luoda uutta työtä ja yrittäjyyttä hyödyntämällä vapautuvia raaka-aineita erilaisiin energiajalosteisiin kuten liikennepolttoaineisiin.

Biokaasu on korkeatasoinen 140-oktaaninen liikennepolttoaine, josta ei synny lainkaan pienhiukkaspäästöjä. Kun biokaasua tehdään bio- ja maatalousjätteistä, prosessissa on kyse ensisijaisesti jätteiden muuntamisesta lannoitteeksi. Prosessin sivutuotteena syntyy kuitenkin myös kaasua. Energiatehokkuutta voidaankin lisätä panostamalla erilaisten energiamuotojen yhteistuotantoon.

Jätteitä tulisi hyödyntää tehokkaasti materiaalina ja energiana. Pelkästään Suomen biojätteet riittäisivät 700 000 auton ja puujätteet 8 miljoonan auton polttoaineeksi. Jätteen synnyn ehkäisyyn, kierrätykseen, käyttöön uusiomateriaalina sekä hyödyntämiseen energiana liittyy myös merkittäviä viennin mahdollisuuksia.

Lisäksi muuta uusiutuvan energian pientuotantoa tulee edesauttaa muun muassa velvoittamalla verkkoyhtiöt ratkaisemaan pientuottajan liittymiseen liittyvät ongelmat, luomalla yksinkertaiset liittymistä ja verotusta koskevat menettelyt sekä selvittämällä nettolaskutusmenettelyyn liittyvät juridiset kysymykset ja optimointiongelmat.

Suomessa on myös edistettävä älykkäitä sähköjärjestelmiä ja niiden kaupallistamista. Infrastruktuurin ja palveluiden automatisoituminen avaa älymittarointiin liittyvälle osaamiselle monipuolisia sovellutusmahdollisuuksia.

Suomen tulee panostaa bioenergiaan ja -materiaaleihin, älykkäisiin energiaverkkoihin, älyliikenteeseen sekä jätehuoltoon. Tärkeässä roolissa ovat erilaiset pilotit, kokeilut, demonstraatiot, referenssilaitokset, standardit sekä uudet rahoitusinstrumentit ja toimintamallit.

Olli Immonen
kansanedustaja (ps.)
Oulu