Puheenvuoroni eduskunnassa keskiviikkona 9.4.2014:

Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys HE 20/2014 vp

Olli Immonen /ps:

Herra puhemies! Nykyinen ja edellinen hallitus ovat viime vuosina toimillaan systemaattisesti vaikeuttaneet rehellisten ja vastuullisten suomalaisten aseharrastajien ja metsästäjien toimintaa maassamme. Näillä ehdotetuilla uusilla lainsäädännöllisillä tiukennuksilla sama kehitys jatkuu. Voidaankin sanoa, että toimillaan nykyhallitus jatkaa edelleen sekä aseharrastajien että koko aseharrastuksen ajamista entistä ahtaammalle. On täysin selvää, ettei aseita tule säilyttää leväperäisesti. Kuitenkin hallitus haluaa nyt lisätä byrokratiaa niin ampumaratojen perustamisessa ja ylläpidossa kuin aseiden hankinnassa sekä säilytyksessä ja tehdä näin rehellisten suomalaisten aseen omistamisesta ja ampumataitojen ylläpidosta entistä vaikeampaa.

Jo nykyisellään ampumaratoja ylläpitävät seurat ovat vastuussa ratojen turvallisuudesta sekä niissä tapahtuvasta toiminnasta. Ampumarata tarvitsee aina ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksissa määritellyn ympäristöluvan, jossa puolestaan määritellään lupaehdot kuten esimerkiksi sallitut ampuma-ajat ja -päivät ja ampumarata-alueen aitaaminen. Näiden lupaehtojen noudattamisesta vastaa luvanhakija eli yleensä metsästys- tai ampumaseura. Tämän vuoksi erillisen ampumarataluvan hankkimisen säätäminen on turhaa byrokratian kasvattamista ja harrastuksesta aiheutuvien kulujen lisäämistä. Näillä ainoastaan hankaloitetaan aseharrastusta ja seurojen toimintaa entisestään. Ampumaradoilla tapahtuvan toiminnan suhteen ei ole ilmennyt tähän mennessä mitään erityisiä turvallisuusongelmia. Näenkin, ettei eduskunnalla ole mitään syytä säätää erillisestä ampumarataluvasta tai lisätä poliisin työtaakkaa sysäämällä ratojen turvallisuuden valvontaa heidän harteilleen.

Arvoisa herra puhemies! Aseharrastajien keskuudessa tilanne koetaan erittäin tuskastuttavana. Esimerkiksi eräs pitkän linjan reserviläistoimija toi vastottain esille, miten hallitus on pettänyt kaikki lupauksensa ampuma-asetaitojen ylläpidon mahdollistamisesta maassamme. Hallituksella näyttää todellakin olevan aikomuksena asteittain ajaa koko ampuma-ase- ja metsästysharrastus alas ja tehdä mahdottomaksi tavallisten ihmisten mahdollisuudet hankkia ja omistaa ampuma-aseita. Nämä käsittelyssä olevat toimet kertovat karua kieltä juuri tällaisista tavoitteista. On muistettava, että rehellisillä ja vastuullisilla aseharrastajilla tai metsästäjillä ei ole mitään tekemistä kouluampumisten tai rikollisuuden kanssa eikä näillä ehdotetuilla muutoksilla tartuta todelliseen ongelmaan eli laittomiin aseisiin ja niiden käyttämiseen rikoksentekovälineenä. Nämä toimet ainoastaan lisäävät kuluja ja byrokratiaa niin lajin harrastajille kuin valtiollekin. Kohtuuttomat lupamaksut ja luvanvaraisuuden lisääminen eivät lisää turvallisuutta tai vähennä rikollisuutta.