TIEDOTE 16.6.2022

Kansanedustaja Immonen: EU pyrkii kahmimaan itselleen lisää valtaa perussopimuksia muuttamalla

Euroopan parlamentti on esittänyt, että Eurooppa-neuvosto aloittaa Euroopan unionin perussopimusten muutosprosessin. Perussuomalaisten kansanedustaja ja suuren valiokunnan jäsen Olli Immonen pitää kaavailtuja muutoksia huolestuttavina, sillä ne tarkoittaisivat päätäntävallan merkittävää siirtämistä kansallisvaltioilta Euroopan unionille ja harvoille suurille jäsenmaille.

Esityksen mukaan Eurooppa-neuvosto kutsuttaisiin koolle sopimusmuutoskokoukseen tarkoituksena muodostaa valmistelukunta EU:n perussopimusten muuttamiseksi. Parlamentti hyväksyi viime viikolla asiaa koskevan päätöslauselman. Parlamentaarikoista 355 äänesti päätöslauselman puolesta ja 154 vastaan.

Kaavailtuun valmistelukuntaan kuuluisi meppejä, komissaareja, jäsenmaiden parlamenttiedustajia sekä EU-instituutioiden johtajia. Päätöslauselman mukaan valmistelukunnan tehtävänä olisi muuttaa EU:n perussopimuksia, jotta unioni voisi toimia tehokkaammin tulevien kriisien aikana.

Askel kerrallaan kohti liittovaltiota

– EU on pyrkinyt aina askel kerrallaan ja kriisien kautta kahmimaan itselleen lisää päätäntävaltaa ja samalla murentamaan kansallisvaltioiden suvereniteettia. Kuten on nähty, EU:n integraatiota pyritään syventämään kriisien varjolla, olipa sitten kyse talous- ja finanssikriisistä, siirtolaiskriisistä, koronakriisistä tai sodasta, Immonen toteaa.

– Nyt kaavaillut perussopimusten muutokset muuttaisivat unionin luonnetta ja toimintaa merkittävällä tavalla. Esityksen mukaan luvassa olisi huomattavia muutoksia, jotka muun muassa kumoaisivat säännöt, jotka edellyttävät EU:n yksimielisyyttä tietyissä päätöksissä.

– Yksimielisyyspäätöksistä määräenemmistöpäätöksiin siirtyminen tarkoittaisi käytännössä Suomen vaikutusvallan heikkenemistä EU:ssa entisestään ja sitä, että Saksa, Ranska, Italia ja Espanja hallitsisivat EU:n päätöksentekoa. Tämä veisi EU:n pysyvästi yhteisvastuiden kasvattamisen ja tulonsiirtounionin tielle. Suomelle olisi tarjolla pelkkä nettomaksajan rooli.

Suomen ei tule missään olosuhteissa hyväksyä esitystä

Esityksen mukaan europarlamentille annettaisiin myös oikeus ehdottaa, muuttaa tai kumota lakeja ja täydet yhteispäätösoikeudet EU:n talousarvioon.

– Lisäksi EU:n toimivaltaa lisättäisiin erityisesti terveyspolitiikassa ja rajat ylittävien terveysuhkien kohdalla, energiapolitiikassa kansainvälisten ilmastosopimusten toteuttamiseksi, puolustuspolitiikassa sekä sosiaali- ja talouspolitiikassa. Kyse on politiikan alueista, jotka ovat kuuluneet vahvasti kansalliseen päätäntävaltaan, Immonen toteaa.

– Perussopimusten mielivaltainen muuttaminen siirtäisi yhä enemmän päätäntävaltaa kansalliselta tasolta harvalukuisen ylikansallisen EU-eliitin käsiin. Sellaisen toimivallan, jota ei anneta EU:lle nykyisissä perussopimuksissa, on pysyttävä jäsenvaltioilla. Suomen ei tule missään olosuhteissa hyväksyä perussopimusten muuttamista sellaiseen suuntaan, joka mahdollistaisi unionille toimivallan tärkeissä kansallisissa kysymyksissä. Nämä politiikan alueet tulee säilyttää jäsenvaltioiden päätäntävallassa.

Kauas karkaava valta byrokratisoituu

Immosen mukaan kaavaillut perussopimusten muutokset murentaisivat entisestään EU:n heikkoa demokratiatilannetta.

– Suomen on pidettävä kiinni läheisyysperiaatteesta eli subsidiariteettiperiaatteesta, jonka mukaan julkiset päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä kansaa. Mitä lähempänä kansaa päätökset tehdään, sitä paremmin päätökset vastaavat kansan todellista tahtoa. Demokratia toimii parhaiten, kun päätöksenteossa kyetään ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet. Yhä kauemmas karkaavalla vallalla on myös tapana byrokratisoitua, kuten EU:sta voidaan yleisesti havaita.

Vallankaappausyritysten edessä ei saa taipua

Immosen mukaan Suomen on puolustettava rohkeasti kansallista itsemääräämisoikeutta ja suomalaisten etuja, mikä puolestaan vaatii muun muassa aktiivista ennakkovaikuttamista EU:ssa.

– Kaikki vaikuttaminen, mutta erityisesti ennakkovaikuttaminen, on EU:ssa tärkeää, jotta pystymme puolustamaan Suomen intressejä parhaalla mahdollisella tavalla. On kylmä tosiasia, että suuri osa suomalaisia koskevista päätöksistä tehdään Brysselissä. Nyt on tärkeää, että suomalaiset päättäjät eivät taivu EU:n vallankaappausyritysten edessä.

– Valtaa tulisi määrätietoisesti ryhtyä palauttamaan EU:lta takaisin kansallisvaltioille, ja EU:n liittovaltiomaisia piirteitä pitäisi purkaa. EU palvelisi parhaiten tarkoitustaan, jos se toimisi itsenäisten kansakuntien yhteistyöelimenä eurooppalaisia yhdistävissä suurissa kysymyksissä, kuten massasiirtolaisuuden torjunnassa ja muissa turvallisuuskysymyksissä sekä vapaan kaupankäynnin mahdollistajana, Immonen sanoo.