Eduskunnassa käsiteltiin tänään (13.3.2019) hallituksen esitytä eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta. Toin salikeskustelussa esiin, että perussuomalaiset ovat alusta alkaen vastustaneet asedirektiivin voimaantuloa. Se vaikeuttaa metsästäjien, aseharrastajien sekä urheiluampujien toimintaa kategorisesti, samoin asekeräilijöiden. Samoin lakiehdotukset vaikeuttavat myös reserviläistoimintaa. Lakiehdotukset tekevät sääntelystä myös vaikeaselkoisen. Samat ongelmat ovat tulleet esiin niin lain valmistelussa lausuntopalautteessa kuin valiokunnassa saaduista asiantuntijalausunnoista.

Perussuomalaiset tulevat hallituksen esityksen toisen käsittelyn yhteydessä esittämään mietintöön pykälämuutoksia sekä hyväksyttäväksi viisi lausumaa. Ohessa alla sekä pykälämuutokset että lausumat perusteluineen:

 

PYKÄLÄMUUTOSEHDOTUSTEN SISÄLTÖ ON SEURAAVA:

19 a § Kielto valmistaa ampuma-ase, aseen osa tai patruuna tietyissä tilanteissa

1 momentissa kielletään tekemästä ilman lupaa asioita, jotka on jo toisaalla säädetty luvanvaraisiksi. Pykälän tarpeellisuus on kyseenalainen.

Ampuma-asetta, aseen osaa tai patruunaa ei saa valmistaa:

1) laittomasti Suomeen maahantuoduista tai siirretyistä taikka Suomessa laittomasti kaupatuista aseen osista tai patruunan osista;

2) ilman siihen tarkoitukseen myönnettyä lupaa; tai

3) ilman, että ampuma-ase tai aseen osa merkitään 110 b §:n mukaisesti ja ilmoitetaan 25 tai 42 c §:n mukaisesti asetietojärjestelmään.

Joka tapauksessa 2 momenttia pitäisi rajata yliviivattu osuus poistaen:

”Patruunaa ei saa valmistaa ilman lupaa muutoin kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöön sellaiseen ampuma-aseeseen, jonka hallussapitoon valmistajalla on lupa.”

Kielto tässä laajuudessa on paitsi tarpeeton myös mahdoton valvoa, koska latauksessa tarvittavat työkalut (puristimet ja holkit) ja oleelliset komponentit (hylsyt ja luodit) eivät ole säänneltyjä vaan vapaasti hankittavissa. Säännellyt komponentit (ruuti ja nalli) taas eivät ole patruunakohtaisia. 2 momentti myös kieltäisi ammunnanharrastajaa lataamasta patruunoita sellaiseen aseeseen (esim. taskuase), jonka hallussapitoon tai lainaamiseen hänellä ei ole lupaa, mutta jota hänellä on mahdollisuus käyttää ns. valvottuna käyttönä, esimerkiksi ampumaradalla.

42 b § Päätös, luvan voimassaolo ja lupaehdot

Pykälän 2 momentissa todetaan:

”Jos aselupa on myönnetty asekeräilijän hyväksynnän perusteella, lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan ampuma-aseella ei saa ampua.”

On oleellista, että kokoelmiin kuuluvien aseiden ominaisuuksia ja toimivuutta voidaan testata. Ampumakiellolle ei ole perusteita. Kyseinen virke tulisi poistaa tai vähintään sitä tulisi muuttaa siten, että viranomaisella on velvollisuus esittää ampumakiellolle erityiset, tapauskohtaiset perustelut.

8 § ja 44 a § Taskuase

Taskuaseen määritelmää on yksinkertaistettu, mikä on perusteltua. Koko taskuaseen käsite on kuitenkin tarpeeton, koska ”normaalikokoinen” pistooli on käytännössä aivan yhtä helposti kätkettävissä. Taskuaseiden kieltäminen ei lisää turvallisuutta. Toisaalta kansalaisten hallussa on runsaasti kauan sitten hankittuja, luvattomia pikkupistooleja, jotka olisi mahdollista saada valvonnan piiriin, jos omistajilla olisi mahdollisuus hakea hallussapitolupia. Taskuasekielto kannustaa laittoman hallussapidon jatkamiseen.

45 § Aseluvansaajaa koskevat edellytykset luonnolliselle henkilölle

A7-kiväärien osalta luvansaannin ehtona on 12 kuukautta jatkunut harrastus, kuten direktiivi edellyttää. Käsiaseiden osalta vaatimus on kuitenkin 24 kuukautta. Erilaisille harrastusaikavaatimuksille ei ole objektiivisia perusteita, vaan ne tulisi yhtenäistää 12 kuukaudeksi.

67 § Lupien peruuttaminen

Aseluvan peruuttamisen edellytyksiä on täsmennetty direktiivin mukaisesti. 1 momentin 5) kohdasta olisi kuitenkin syytä poistaa sanat ”tai käyttäytymisensä”. Nykyinen muotoilu jättää liikaa tilaa mielivaltaisille tulkinnoille ja ylilyönneille, mikä ei ole oikeusturvan kannalta hyvä asia.

MIETINTÖÖN LIITETYT PERUSSUOMALAISTEN LAUSUMAT OVAT SEURAAVAT:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin ampuma-aselain tarkistamiseksi ja uudelleen valmistelemiseksi niin, että direktiivin kansallinen liikkumavara käytetään mahdollisimman laajasti siinä, että itselataavan aseen ja suurikapasiteettisen lippaan yhdistelmää ei siirretä erityisen vaarallisten aseiden luokkaan.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, että asekohtaisesta lupamenettelystä luovutaan asedirektiivin (2017/953/EU) C-kategoriaan (”ilmoituksenvaraiset aseet”) kuuluvista aseista ja ne siirretään ilmoitusmenettelyn piirin.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei ennen hallituksen esitys 179/2018 vp:stä johtuvia ampuma-aselain muutosten voimaantuloa hankittujen lippaiden hallussapito ole rangaistavaa.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin ampuma-aselain muuttamiseksi siten, että ampuma-aselain taskuasetta koskeva 8 §, kumotaan.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että jatkossa ampuma-ase on mahdollista vaihtaa uuteen ja vastaavaan siten, että vanhan aseluvan ehdot siirtyvät sellaisenaan uuteen, jos vanhasta aseesta luovutaan uutta hankittaessa.

_____________________________________________________________________________________

LUE MYÖS:

Immonen: Perussuomalaiset puolustaa aseharrastajia – ”Hallituksen suunnitelmat huolestuttavia”

Perussuomalaiset kyselytunnilla: Hallitus kurittaa aseharrastajia